EPIS 4.0, seguretat per l’usuari en l’entorn on es mou

28

Joan Roig
Business Development Manager LEITAT Anoia

La paraula “wearables” és un anglicisme que engloba tots aquells dispositius electrònics portables incorporats en alguna part del cos humà i destinats a mesurar paràmetres rellevants tant en entorns laborals com d’oci, i sovint pensant en la seguretat dels seus usuaris. En definitiva, permeten el disseny de nous dispositius EPI (equips de protecció individual), pensats per dotar a l’usuari d’un nivell més elevat de protecció en l’entorn en el que es mou o treballa, essent un sistema de detecció actiu que monitoritza i informa a l’usuari i a tercers de situacions d‘alarma i/o risc imminent.

Com ja he comentat en anteriors articles, la col·laboració entre entitats de recerca i el teixit empresarial és clau per dotar a les empreses de major competitivitat, fet pel qual, des de centres tecnològics com LEITAT, s’aposta fermament per aquest model de transferència tecnològica a les empreses.

El disseny i gestió de dades d’aquests dispositius cerquen materialitzar el concepte d’internet de les coses” cap a mercats que tenen carències en l’ús d’aquestes tecnologies, com poden ser entorns laborals de la construcció, o bé en altres com l’alpinisme, el sector nàutic, etc. Són petits dispositius electrònics de baix cost, que aporten un innovador servei global de tractament i gestió de dades, pensant sempre en la seguretat de la persona.

En entorns laborals, aquests dispositius EPIS 4.0 aporten informació rellevant pel treballador, tant de la seva salut com per l’optimització de les seves tasques laborals, monitoritzant-lo en temps real i podent-ne extreure dades rellevants per la seva seguretat. Els reptes que plantegen són: reduir els accidents laborals en entorns industrials, millorar la prevenció de riscs laborals, establir les causes exactes que provoquen els accidents i certificar el grau de seguretat d’un escenari laboral. A destacar que permet recollir i enviar en temps real la informació rellevant d’un accident, de forma que els equips d’assistència tinguin més facilitat en la presa de decisions i actuació posterior.

Algunes de les variables que es poden monitoritzar són: l’ús del casc, condicions de salut no aptes pel treballador, exposició a temperatures no adequades durant períodes llargs de temps, excessiu nombre d’hores treballades, alertes d’impactes o caigudes, accés a zones restringides, estrès tèrmic i determinar l’activitat realitzada pel treballador.

L’objectiu de LEITAT es seguir treballant en col·laboració amb les empreses, desenvolupant noves funcionalitats per aquests tipus de dispositius, com: sistemes de control en zones perilloses, sistemes de mesura de condicions ambientals, sistemes d’impacte i control dinàmic (monitorització de l’usuari), sistemes de detecció de risc químic i sistemes de mesura de radiació solar i d’altres àmbits o aplicacions on el seu us doti de major seguretat a qui el porta.