Un article de
Eva Remolina
Economista / Amic
28 de setembre de 2022

Reclamacions davant el ministeri de consum: requisits i actuacions

Les reclamacions davant el ministeri de consum poden presentar-se quan apareix un conflicte entre un consumidor i una empresa/persona que ven un bé o ofereix un servei.

Aquest acte és totalment independent a l’emplenament de la fulla de reclamacions que els comerços han de tenir a disposició dels clients, per la qual cosa poden fer-se tots dos procediments paral·lelament.

Existeixen bàsicament tres vies per a presentar reclamacions de consum:

– Síndic de greuges o defensor del poble (segons la comunitat autònoma): és una figura sorgida per intercedir entre un ciutadà o empresa i l’administració pública.

– Oficina municipal d’Informació al consumidor del municipi.

– Direcció general de consum de cada comunitat autònoma, mitjançant els procediments de mediació i arbitratge.

Per interposar aquestes reclamacions, n’hi ha prou amb dirigir un escrit signat indicant les dades completes tant de la persona que reclama com del reclamat, exposant tots els fets pels quals se soŀlicita intervenció de l’autoritat competent, o bé personar-se en algunes de les oficines habilitades per a aquests casos, adjuntant o aportant tots els documents sobre els quals justifico la meva petició.

El primer pas que donarà l’Administració serà contactar amb la part reclamada per intentar arribar un acord i de no aconseguir-lo, entrarà a revisar l’existència o no dels fets proposats i prendrà part, donant una resolució al conflicte.

Esgotades aquestes vies, ens quedaria l’opció d’interposar una demanda judicial, la qual hauria d’interposar-se (de manera general) en el jutjat del domicili del demandat.

Comparteix l'article:

Comenta aquest article: