Quins són els passos a seguir per tramitar una herència?

150

Carlos Jiménez Fueyo
Notari d’Igualada

Quan ha mort una persona pròxima (un avi, una àvia, un pare, una mare, marit o dona, parella…), una vegada passen les primeres setmanes de dolor, comencen a sorgir els dubtes sobre què es necessita fer per “arreglar els papers”, és a dir, per posar els béns d’aquesta persona a nom dels hereus, siguin diners de comptes, un pis, unes accions de Borsa o qualsevol altre bé.

Els passos a seguir per a tramitar una herència serien els següents:

1. Obtenir el certificat de defunció: sol donar-se per la funerària o per l’asseguradora.
2. Sol·licitar les Últimes Voluntats: és un certificat que serveix per saber si aquesta persona va signar o no un testament. Es pot sol·licitar des de la notaria o mitjançant una gestoria o despatx d’advocats, sense haver de realitzar cap desplaçament. És necessari únicament el certificat de defunció.

Una vegada tinguem les últimes voluntats poden donar-se dos escenaris diferents:

1. Si el difunt va signar testament (un o diversos): es sol·licitarà la còpia de l’últim testament signat, ja que a Catalunya el testament que val sempre és l’últim. En aquest cas, també es pot facilitar aquesta còpia des de la notaria.

2. Si el difunt no va signar testament: caldrà signar la declaració d’hereus intestats a la notaria. El Codi Civil ordena qui són els hereus legals en cada cas.

3. La firma de l’escriptura: Per a signar l’escriptura d’herència haurà d’aconseguir els següents documents:

– Escriptures dels pisos, finques rústiques, cases…, de les quals sigui propietari el mort.
– Certificat dels saldos bancaris del dia de la defunció: es sol·licita al banc i inclou saldos de comptes corrents, fons d’inversió, accions cotitzades en borsa, etc.
– Vehicles: targeta d’inspecció i el permís de circulació de tot vehicle que disposi de matrícula en la DGT.
– Factura de les despeses d’enterrament i funeral: per a així reduir el cost fiscal i pagar una mica menys d’impostos.
– Certificat d’empadronament: per a poder sol·licitar la bonificació en l’anomenada plusvàlua municipal (Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) i, en cas de ser necessari, també en l’Impost de Successions.
– Certificat de deute pendent de préstecs hipotecaris o préstecs personals del mort: es reduirà també el valor de l’herència i sortirà a pagar menys en l’Impost de Successions.
– Certificat de discapacitat d’algun hereu: serveix per a poder demanar una reducció molt important en l’Impost de Successions.
– Explotació agrària Prioritària: igualment es podrà demanar reducció en l’Impost de Successions.

4. Impostos a pagar en signar una herència: n’existeixen dos, el de Successions i la Plusvàlua municipal. El de Successions en cas de les herències més habituals (pares a fills, entre cònjuges o parelles de fet) sol ser reduït, encara que en cas d’heretar a un germà o oncle és molt elevat. La plusvàlua municipal es tributa sobre el “teòric” increment de valor dels immobles heretats (la part del terreny) i sol ser més elevat que el de Successions.

5. L’últim pas que haurem de realitzar és portar l’Escriptura d’herència al Registre de la propietat d’on corresponguin les finques que hem d’inscriure.