14 d'agost de 2019

Què és el nou test de les hipoteques?

Carlos Jimenez Fueyo
Notari d’Igualada – Rambla Sant Isidre, 31-33

 

Aquesta pregunta me la feia el Manel, que va venir juntament amb la seva parella, la Roser, a consultar a la notaria unes qüestions relacionades amb l’escriptura de préstec hipotecari per a la compra del seu nou pis a Igualada.

Vaig comentar amb ells quan es realitza el nou test, i explicar-los els passos a seguir per signar en la notaria la hipoteca sobre el pis que volien comprar.
Fins ara, el client només acudia a la notaria el dia de la signatura. Amb la nova llei, el client haurà d’acudir dues vegades al notari.
1) En la primera vegada el notari realitzarà una acta en la qual informarà de tots els punts de la seva hipoteca (condicions econòmiques, terminis, comissions, distribució de despeses, causes de venciment anticipat, etc…) i realitzarà un test per confirmar que coneix què implica la signatura del préstec.

2) El test es composa sempre de les mateixes preguntes, com la confirmació d’haver rebut tota la documentació legal, si entén les diferències entre interès variable o fix, comissions d’amortització anticipada, conseqüències de l’incompliment i possible execució hipotecària.

3) Aquesta acta notarial serà gratuïta, i el notari plasmarà totes les preguntes que hagi realitzat el client, el resultat del test i tota la informació que li hagi subministrat als prestataris i els possibles fiadors.

4) En la segona visita és quan se signarà l’escriptura de préstec hipotecari, acudint a aquesta signatura els prestataris, banc i gestoria que tramiti l’escriptura.

5) És obligatori contractar una assegurança perquè el banc concedeixi la hipoteca?
La nova llei prohibeix els productes vinculats obligatoris perquè es concedeixin una hipoteca però sí permet els combinats (aquells que apliquen bonificacions en el diferencial del préstec per cada producte que es contracti amb el banc).

6) Com es distribueixen les despeses?
– El consumidor ha de fer-se càrrec de les despeses de taxació de l’immoble, així com pagar les còpies de l’escriptura que sol·liciti.
– La taxació de l’habitatge és l’única despesa a càrrec del client, si bé algunes entitats assumeixen també aquest cost.
– Les còpies de les escriptures del préstec hipotecari les paga qui les sol·liciti, encara que el client té dret a rebre una per e.mail de forma gratuïta.

7) Venciment anticipat en cas d’impagament: un canvi important ja que per poder declarar el venciment anticipat pel banc es necessita: a) Si és durant la primera meitat de la vida del préstec: retard en el pagament de 12 quotes amb un mínim del 3% del capital concedit. b) Si és durant la segona meitat de la vida del préstec: retard de 15 quotes amb un 7 % del capital concedit.

8) Comissions, amortització anticipada:
Si el préstec és a interès variable: màxim del 0,15 % durant els 5 primers anys, o del 0,25 durant els 3 primers anys. Una vegada passats aquests anys no es podrà cobrar cap quantitat en cas d’amortització.

Si el préstec és a interès fix: la comissió màxima serà d’un 2% durant els 10 primers anys del període fix i d’un 1,5% durant la resta del termini, i aquesta comissió no podrà excedir de la pèrdua financera del prestador, la qual cosa es calcula amb unes formules de matemàtica financera de relativa complexitat.

Comparteix l'article:

Comenta aquest article:

L'Enquesta

Creus que el violador d'Igualada acabarà complint els 35 anys de condemna?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta