L’Ajuntament d’Igualada tornarà a subvencionar les reformes d’habitatges buits que es destinin a lloguer social

66

L’Ajuntament d’Igualada, de la mateixa manera que ja ho va fer l’any passat per primera vegada, obrirà a partir del 2 de juliol una nova línia de subvencions que permetrà reformar habitatges privats buits. La subvenció està pensada per fer que els propietaris d’aquests pisos els adaptin a unes bones condicions d’habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica i que aquests es destinin posteriorment al lloguer social.

Només aquells propietaris que es comprometin a incloure el seu pis al Programa de Mediació per al Lloguer Social de l’Oficina d’Habitatge d’Igualada, i que per tant contribueixin a augmentar el parc de lloguer social de la ciutat, podran ser beneficiaris de l’ajuda.

Quedaran exclosos dels ajuts tant les entitats financeres, les seves filials immobiliàries,
els fons d’inversió i les entitats de gestió d’actius incloses les procedents de la
reestructuració bancària, com els propietaris que, individualment o per mitjà d’un grup
d’empreses, siguin titulars d’una superfície útil habitable total de més de 1.250 m2.

Abans d’atorgar la subvenció, l’Ajuntament inspeccionarà cada habitatge per a avaluar el seu estat general i les actuacions sol·licitades. Seran subvencionables les obres d’adequació dels elements que conformen l’habitatge per a obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat o bé que les millorin i l’import de la subvenció serà del 50% del pressupost protegible –constituït pel pressupost d’execució material de les obres, els honoraris dels professionals tècnics i els costos de l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i del certificat energètic– amb un límit de 5.000 euros per habitatge. En total, està previst destinar 25.000 euros a aquests ajuts, que es poden començar a demanar el pròxim 2 de juliol i fins l’1 d’octubre d’aquest any.