La Diputació de Barcelona aprova el projecte per la millora de revolts a la BV-2135 a Capellades

120

La Diputació de Barcelona ha realitzat el projecte de millora de revolts a la carretera BV-2135 d’accés a Vilanova d’Espoia, als termes municipals de Capellades i la Torre de Claramunt, amb l’objecte d’augmentar la fluïdesa del trànsit i la visibilitat en aquests punts. El projecte ha estat lliurat als dos ajuntaments.

Les actuacions contemplades en quest projecte, que tenen un pressupost de 486.455 euros i un termini d’execució de cinc mesos,  es concentres en tres trams: el primer, entre el PK 0,540 i 0,732 contempla la millora de la doble corba esquerra-dreta modificant el traçat i el drenatge.

En el segon tram, situat entre el PK 0,950 i 1,022, l’actuació contempla una berma d’aclarida a l’interior de la corba i una cuneta transitable formigonada, i el tercer tram, entre el PK 2,170 i 2,292 amb la construcció d’un nou traçat en variant amb corba de transició i radi més gran per millorar l’entrada al pont existent.

En els tres trams també s’adequarà la senyalització vertical i horitzontal, es col·locaran barreres, s’adequarà i millorarà el drenatge existent i es faran mesures correctores en el paisatge amb hidrosembra.