“Alguns” treballadors confinats a la Conca que treballen fora, a la fi protegits per l’Estat

2969

El Boletín Oficial del Estado d’avui publica una normativa que, a la fi, iguala els drets laborals dels treballadors confinats a la Conca d’Òdena que treballen fora, o viceversa, una de les demandes reiterades que havien fet els alcaldes i també la Unió Empresarial de l’Anoia, així com el govern de la Generalitat, des que va començar el confinament, el 13 de març. Però, atenció, només implica als treballadors de serveis essencials i que no puguin fer teletreball i, com s’havia demanat, la norma és retroactiva.

La Disposició addicional 21, titulada “Incapacitat temporal en situació excepcional de confinament total”, explica que “amb caràcter excepcional, i amb efectes des de l’inici de la situació de confinament, i mitjançant el corresponent comunicat de baixa, s’estendrà aquesta protecció a aquells treballadors obligats a desplaçar-se de localitat i tinguin obligació de prestar els serveis essencials als quals es refereix al Reial decret llei 10/2020, sempre que s’hagi acordat el confinament de la població on tingui el seu domicili i li hagi estat denegada de forma expressa la possibilitat de desplaçar-se per l’autoritat competent, no pugui realitzar el seu treball de forma telemàtica per causes no imputables a l’empresa per a la qual prestés els seus serveis o al propi treballador i no tingui dret a percebre cap altra prestació pública”.

Caldrà certificat municipal

La disposició publicada al BOE continua afirmant que “l’acreditació de l’acord de confinament de la població on té el domicili i la denegació de la possibilitat de desplaçament es realitzarà mitjançant certificat expedit per l’ajuntament del domicili davant el corresponent òrgan del servei públic de salut. De la mateixa manera, la impossibilitat de realització de la feina de forma telemàtica s’ha d’acreditar mitjançant un certificat de l’empresa o una declaració responsable en el cas dels treballadors per compte propi davant del mateix òrgan del servei públic de salut”.