Fotovoltaica integrada en materials de construcció

110

Ja ha passat una dècada des de que esclatés la crisi en l’economia espanyola, que entre d’altres va tocar fortament al sector de la construcció. Cert és que el panorama econòmic actual ha canviat força i particularment en la construcció, les empreses que han sobreviscut han hagut de repensar el seu model de negoci.

Les tendències en el sector de l’edificació ens porten a fer projectes més sostenibles i més eficients. Projectes ens els que es combinin nous materials, noves tecnologies i domòtica, però que al mateix temps siguin ecològics i controlin les despeses en cada fase, limitant l’impacte sobre el medi ambient.

Un cas industrial d’èxit, que exemplifica l’evolució d’aquest sector, és l’empresa Piera Ecocerámica, que després de fer front a la forta crisi del sector, va treballar en la cerca de noves oportunitats. Es va associar amb una altra empresa del sector (Cerámica Malpesa) amb qui van desenvolupar un nou producte Flexibrick® (teixit ceràmic per a diferents aplicacions constructives) amb molt bona acollida al mercat. Posteriorment han seguit apostant per la innovació i en coŀlaboració amb el Centre Tecnològic Leitat, continuen treballant en la millora d’aquest material incorporant-hi cel·les fotovoltaiques, afegint valor al producte en l’aplicació de façanes sostenibles.

L’energia solar fotovoltaica integrada en edificis (en anglès coneguda com a Building Integrated Photovoltaics o per l’acrònim BIPV) compren un conjunt de tecnologies d’energia solar fotovoltaica que es construeixen en l’estructura de l’edifici i que de fet pot reemplaçar alguns materials de construcció convencionals com teules, finestres, façanes, etc. El potencial de la BIPV per integrar-se sense problemes en l’embolcall de l’edifici té un atractiu estètic per a arquitectes, constructors i propietaris, i aquesta ha estat una de les seves principals fonts d’atracció des dels seus inicis. Cada vegada més, la BIPV és utilitzada com a component de façanes, fet que l’obliga a complir amb els exigents requisits dels arquitectes a la vegada que ha d’ajustar-se a totes les normes de seguretat com a dispositiu elèctric.
L’objectiu principal del projecte era garantir la fàcil implementació de la tecnologia fotovoltaica al producte amb un baix impacte visual (integració estètica). Es per això que es va treballar en un disseny on les ceŀles fotovoltaiques de silici cristaŀlí s’acoblessin en un suport independent que es pogués integrar fàcilment en la peça ceràmica. La fabricació del mòdul es va dur a terme mitjançant tècniques de fabricació que minimitzessin el cost del prototip.

Per concloure, dir que els mòduls fotovoltaics estan cada vegada més incorporats des de les etapes inicials en el disseny i la construcció de nous edificis, fins actuar com la seva font principal d’electricitat o per a estalvi d’energia.

Joan Roig @joanroigtarga

Responsable Cooperació Industrial LEITAT Anoia