Igualtat entre homes i dones a la feina: els plans d’igualtat

70

Santiago Portillo i Castellet
Advocat

Amb la finalitat de plena igualtat de tracte entre homes i domes es va publicar la Llei Orgànica 3/2017 d’ igualtat efectiva d’homes i dones, definint-se aquella igualtat com l’absència de de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i, especialment, derivades de la maternitat, l’assumpció d’obligacions familiars i estat civil.

En l’àmbit laboral la norma preveu que les polítiques d’ocupació tindran com a un dels seus objectius prioritaris augmentar la participació de les dones en el mercat de treball i avançar en la igualtat efectiva entre homes i dones. A aquesta finalitat s’imposa a les empreses l’OBLIGACIÓ de respectar la IGUALTAT DE TRACTE i d’oportunitats i l’adopció de MESURES adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones, mitjançant la implantació de PLANS D’IGUALTAT.

Els plans d’igualtat són un conjunt mesures adoptades, previ diagnòstic de la situació, tendents a aconseguir en l’empresa la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones i eliminar la discriminació per raó de sexe.

Els plans d’igualtat han de negociar-se amb la representació dels treballadors (en defecte efecte la meva opinió és que caldrà constituir-la ad hoc per fer efectiva la norma).

Arrel del RD Llei 6/2019 l’ obligació de l’elaboració i aplicació de plans d’igualtat s’estableix subjecta al següent calendari:

a) Empreses de 151 a 250 persones treballadores, data límit fins el 7 de març de 2.020.

b) Empreses de 101 a 150 persones treballadores, data límit fins el 7 de març de 2.021.

c) Empreses de 51 a 100 persones treballadores, data límit fins el 7 de març de 2.022.

Les empreses de més de 250 persones treballadores ja venien obligades.

Les empreses amb 50 o menys persones treballadores no estan obligades, el que no impedeix la seva implantació voluntària o que es pugui exigir per conveni col·lectiu.

El Pla d’igualtat s’ha d’inscriure al Registre de Plans d’ Igualtat del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i de les Autoritats Laborals de les Comunitats Autònomes.

Inscrit el Pla d’Igualtat, és obligatori el seguiment del compliment de les obligacions en matèria de pla d’igualtat i mesures efectives d’igualtat entre homes i dones.

En cas de no compliment la norma contempla sancions d’entre 626 € i 3.215 € segons la gravetat.