Les campanes del Sant d’Igualada

0
432

La devoció al Sant Crist d’Igualada s’expresa de diverses formes. Una d’lles es la dedicació de campanes.

Tenim notícia d’una campana, fosa en 1723, que Mossèn Amadeu Amenós, creia que era dedicada al Sant Crist, Fou beneïda el 29 d’agost d’aquell any, essent apadrinada per,ada Francesc Boleda,Tinent de corregidor i la Sra. Maria, de Ramon Argullol, que li possaren els noms dels sants patrons d’Igualada: sants Bartomeu i Faust.

Tot i així, l’esmentat Mn. Amadeu creia que la inscripció que portava: “ Christus, vincit, Christus regnat, Christus imperat, Christus ommi malo nos defendat”, era una referència al nostre Crist crucificat. Portava també gravat l’any de la seva fossa i “Ave Maria gratia plena”
Pesava 23 quintars. En total costà 35 lliures, més la vida dels mestres. Existeix la creença de que, dita campana, fou la que cridà els sometents a participar en les batalles del Bruc ,..del 1808, en les quals hom comptà amb l’ajuda espiritual del Sant Crist d’Igualada. (1)

Si aquesta campana, només, pot suposar-se que era dedicada al Crist igualadí, tenim ara una nova campana que realment està referida, sens cap mena de dubte, a Ell. És una que fou construïda a la casa Albert Bachert (Heilbronn). A l’octubre de 1989, vaig tenir la satisfacció de veure, en aquell establiment alemany, una de les foses de les actuals campanes de Santa Maria, entre les quals hi figura la que porta el nom del Sant Crist d’Igualada. Juntament amb les altres, fou beneïda pel bisbe de Vic, l’11 de novembre de 1990, essent penjada al campanar el 19 de febrer de 1991 i foren estrenades el 31 de març d’aquell mateix any. Té un diàmetre de 140 cms. i pesa 1589 Kgs., però juntament amb el jou de fusta, el seu pes arriba als 1800 Kgs.

En la seva part exterior, porta gravada una representació de la venerada imatge de l’Espòs de Sang i aquestes inscripcions: “Santa Maria d’Igualada //1990// Josephus M. Guix Epis// Sant Crist d’Igualada// Adorem, oh Redemptor// vostre imatge d’Igualada// IV Centenari de la suaor de sang// Adoramus te Christe et benedicimus tibi”//

El mateix dia que foren estrenades, el bisbe de Vic feu la benedicció d’una placa, recordatori, que fou col.locada al campanar,que porta un medalló de bronze, amb el rostre del Sant Crist d’Igualada, de Teresa Riba, on hi consten els noms de; Joan Pau II, Josep M. Guix i Joan Raurell, Papa, Bisbe i Rector, respectivament.

El poeta Antoni Canals dedicà a la campana, un poema que començà així:
“Per nom van posar-te Sant Crist d’Igualada
justa recordança del fet miracler
d’aquell sant divendres a mitja jornada
dintre la Capella del Roser”.

(1) Veure llibre de Joan Farrés Florensa, “A l’entorn del Sant Crist d’Igualada” ( Març 2010 pag. 66)

Josep Elías

Compartir