La Diputació de Barcelona fa una bona valoració de la situació econòmica i financera de l’Ajuntament de Calaf

31

L’Ajuntament de Calaf ha rebut dos semàfors verds després de la Diagnosi Econòmica i Financera realitzada pel Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local de Diputació de Barcelona al tancament del pressupost de l’any 2016. Aquests dos semàfors en positius són el resultat d’haver assolit un nivell d’endeutament inferior al 60% i aconseguir un romanent de tresoreria positiu.

El tercer semàfor, corresponent a l’equilibri econòmic, ha rebut la qualificació de groc. Segons la regidora d’Economia i Finances, Montserrat Mases, això és degut, primer, “per haver hagut de gestionar un pressupost prorrogat i per haver utilitzat part del romanent de tresoreria de l’any 2015, principalment, per avançar en l’amortització de préstecs i, així, rebaixar deute”

Tancament 2016

La liquidació del pressupost de l’any 2016 de l’Ajuntament de Calaf situa l’endeutament financer en un total de 2.161.474,36 euros, el que suposa un 58,16%.  Pel que fa al romanent de tresoreria és de 807.362,86 euros. En resum, el resultat pressupostari és positiu en 259.446,33 euros, pel que es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa.