El creixement econòmic de l’Anoia, per damunt de la mitjana catalana

57

Bones notícies per acabar l’any. Després de molt temps en la foscor, l’Anoia comença a tenir bones xifres en creixement econòmic. Les dades positives en termes d’ocupació venen acompanyades necessàriament d’una millor situació a les empreses, i això es nota a l’hora de valorar el creixement d’un any per l’altre. El Valor Afegit Brut (VAB, pràcticament idèntric al Producte Interior Brut) de l’Anoia es va situar el 2016 en el 3,8%, quatre dèdimes per damunt de la mitjana catalana.

La recuperació econòmica en l’àmbit comarcal, de fet, va continuar el 2016 segons es desprèn de l’Anuari Econòmic Comarcal 2017 de BBVA, dirigit pel Catedràtic Emèrit d’Economia Aplicada de la UAB, Josep Oliver. L’estudi, que analitza la distribució territorial del creixement econòmic català, destaca com el 2016 va continuar la millora iniciada en la segona meitat de 2013, per la qual cosa el PIB a preus de mercat (PIB pm) català va avançar un molt notable 3,5%, una xifra idèntica a la de 2015.

Els factors principals d’aquest creixement cal buscar-los, d’una banda, en les reformes internes: fiscals, financeres, laborals, energètiques i de pensions. Però també en factors exteriors com la intervenció del BCE, que va mantenir en valors molt baixos els tipus d’interès i va contribuir a la depreciació de l’euro respecte al dòlar i a la millora de l’activitat a l’Eurozona. A més, també van empènyer el creixement català, la forta caiguda del preu del petroli i l’augment de la demanda de serveis turístics.

8,7% més a l’Anoia des de 2013

En el cas específic de l’Anoia, l’esmentat augment consolida la recuperació 2013-2016 (8,7 %), cosa que ha permès contrarestar només parcialment els efectes de la crisi 2007-2013 (-18,1 %), de manera que el VAB del 2016 es troba encara un 11,0 % per sota del del 2007. És a dir, malgrat la bona notícia, el clatellot de la crisi va ser tant enorme, que encara no hem superat la meitat del camí per a recuperar-nos del tot…

Bon comportament dels Serveis i la Indústria

L’estudi del BBVA fa un extens anàlisi sobre totes les comarques. En el cas de la nostra, afirma que el notable increment del 2016 és el resultat dels molt bon comportament tant dels serveis (pes sobre el VAB de la comarca el 2015 del 56,4 %), que van créixer un 3,8 %, com de la indústria (contribució del 35,4 % del VAB el 2015), que va augmentar un notable 3,3 %; addicionalment, la construcció va contribuir a la millora (2,1 %), mentre el primari va créixer un molt intens 17,0 %.

L’increment dels serveis reflecteix l’ascens dels privats (4,2 %), els dominants a la comarca (76,3 % del terciari el 2015), i, en menor mesura, dels col·lectius (2,5 %). La forta empenta dels primers expressa l’augment del 2,1 % del comerç (un 27,2 % del VAB del terciari el 2015), i el bon comportament de les activitats immobiliàries i de la informació i comunicacions (6,5 %), professionals i administratives (9,8 %) i l’hostaleria (4,5 %), compensades parcialment per la caiguda de les artístiques i recreatives (-1,6 %). De la seva costat, la millora dels serveis col·lectius va reflectir els forts augments de la sanitat (5,2 %) i serveis educatius (4,2 %) i la contracció de l’administració pública (-2,6 %).

D’aquesta manera, el VAB dels serveis el 2016 s’ha situat, en termes constants, un 14,5 % per damunt dels registres del 2007, un increment tant en els col·lectius (un 18,1 %) com en els privats (un 13,5 %).14 En termes ocupacionals, l’augment de l’afiliació (4,5 % el 2016) consolida l’increment 2013-2016 (11,6 %), cosa que supera ja la duresa de la crisi 2007-2013, de manera que els afiliats del 2016 (19.900) es troben ja un 3,4 % per sobre dels 19.200 del 2007.

L’increment del VAB industrial va reflectir tant l’evolució del component energètic (1,5 %) com, particularment, de les manufactures (3,5 %), la branca que aportava el gruix del VAB industrial (89,2 % el 2015). El 2016, i en l’àmbit de les manufactures, destaca l’important augment del tèxtil, confecció i cuir (23,4 % del VAB manufacturer el 2015 i creixement del 8,9 %), la metal·lúrgia i productes metàl·lics (5,6 %) i el cautxú i matèries plàstiques (7,9 %), increments que es van veure’s contrarestats per la davallada del rellevant sector de la fusta, paper i arts gràfiques (21,1 % del VAB manufacturer el 2015 i caiguda del 7,7 %).

La indústria de l’Anoia  encara està un 18,5% per sota respecte al 2007

Tot i aquesta millora del 2016, el VAB industrial se situa encara un 18,5 % per sota del del 2007, ja que la millora 2014-2016 (augment del 6,4 %) no ha eixugat encara la contracció 2007-2014 (23,5 %). Aquesta dinàmica va permetre un increment del 2,3 % de l’afiliació a la indústria, tot i que encara es troba lluny de reabsorbir la caiguda 2007-2014 (-36,2 %), de manera que els 9.100 afiliats del 2016 estan un 33,6 % per sota els 13.600 del 2007.

La recuperació moderada de la construcció reflecteix els increments de l’obra civil (5,2 %) i instal·lacions i acabament d’edificis (4,2 %) i la moderació de l’edificació i promoció immobiliària (0,6 %) i demolició i preparació de terrenys (-2,1 %).

En l’àmbit residencial, els habitatges iniciats van augmentar fins a un valor absolut de 103, una xifra encara molt allunyada dels 2.509 de mitjana durant el període 2005-2007. Tot i les millores del 2016, el VAB de la construcció continua situat, en termes constants, un 62,9 % per sota dels registres del 2007, mentre l’afiliació (augment del 5,9 % el 2016) encara és un 59,2 % inferior a la del 2007 (2.424 afiliats el 2016 davant dels 5.942 del 2007).

Finalment, el molt elevat increment del primari el 2016 va reflectir el fort augment del 14,4 % de la ramaderia (una branca que pesa vora del 75 % del VAB), empentat per l’ascens de l’aviram (20,1 %) i la millora del porquí (9,8 %), mentre que l’agricultura també creixia notablement (un 25,5 %), tot reflectint en particular el fort increment dels cereals (47,3 %).

En el seu conjunt, els afiliats a l’Anoia es van situar el 2016 en els 31.900, un 3,8 % per sobre del 2015, tot i que encara es troben un 18,7 % per sota dels 39.200 del 2007, perquè la recuperació 2013-2016 (augment del 8,8 %) ha estat insuficient per compensar la intensa davallada 2007-2013 (del 25,2 %).

Jordi Puiggròs