8.9 C
Igualada
Dijous, 22 febrer 2024

Un article de

Josep Soriguera
Josep Soriguera
Advocat ICB director de Iuris Trivium Advocats

Plusvàlua
P

Publicitat

La informació en l’actualitat és en el moment, tant del dia a dia com del que pot passar, però sempre hi ha notícies que ens agafen desprevinguts, com l’erupció del volcà de Palma Cumbre Vieja o, la més nova, la resolució del Tribunal Constitucional (TC) sobre la plusvàlua, a la qual em referiré.

El TC va anunciar el passat 26 d’octubre l’esborrany que declarava nuls de l’Art. 107 els punts 1, 2.a) i el 4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals. És a dir, que anul·lava l’impost de la plusvàlua municipal.

Els ajuntaments ja han posat el crit al cel, aquest impost els representa uns ingressos de 2.500 milions d’euros.

La plusvàlua es paga quan hi ha un canvi de titularitat d’un terreny urbà en què hi ha construït un habitatge per venda, donació o herència.

Quan es ven un immoble, és el venedor el qui paga l’impost; en una donació és el que rep l’immoble el que liquida l’impost; i en una herència són els hereus els que han de pagar l’impost. Es calcula sobre el valor cadastral, en el qual s’apliquen unes taxes de revaloració que estableixen els ajuntaments pel nombre d’anys que s’ha tingut l’immoble per obtenir la base imposable, sobre la que s’aplica el tipus impositiu fixat per l’ajuntament que, com a màxim, serà del 30%.

El TC també ha deixat clara la impossibilitat de la reclamació retroactiva de l’impost liquidat, excepte els que tenen una reclamació oberta, i els que tenen pendent pagar el tribut poden sol·licitar un aplaçament a l’espera de conèixer el nou sistema en el que treballa Hisenda.

Però, tal com avança El Adelantado de Segovia, el col·lectiu de tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha) s’oposa a la supressió de l’impost sobre la plusvàlua municipal, i proposa un nou impost municipal de plusvàlues dels terrenys -urbans i rústics- que es determini per la diferència entre el valor d’adquisició i de transmissió del sòl.

Gestha explica que seria un impost directe, de caràcter real, objectiu, no periòdic, de titularitat municipal i de caràcter potestatiu. El desenvolupament reglamentari del nou impost seguirà les ordenances fiscals que aprovin els ajuntaments, tal com està configurat en l’actualitat.

Així mateix, suggereixen que la plusvàlua es calculi segons les regles de l’IRPH o de l’Impost de Societats i que la diferència positiva s’apliqui al percentatge que representa el valor cadastral del sòl sobre el valor cadastral total. D’aquesta forma, la base imposable serà sempre una plusvàlua del sòl, i no s’exigirà el tribut si la diferència és negativa.

Sigui com sigui, es continuarà pagant.

Compartir
Publicitat
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies