Òdena ofereix una reducció de la taxa d’escombraries per a famílies amb una renda per càpita inferior al Salari Mínim

55

L’ordenança fiscal reguladora per la prestació del servei obligatori de recollida d’escombraries domèstiques per a l’any 2019 contempla, per quart any consecutiu, la possibilitat d’obtenir una reducció del 35% sobre aquesta taxa per a totes aquelles llars que compleixin amb uns requisits de renda de la unitat familiar. El pagament d’aquesta taxa, que és obligatòria, s’ha establert en 124 euros per a 2019.

La reducció establerta del 35% va adreçada a totes aquelles famílies la renda per càpita de les quals no superi el Salari Mínim Interprofessional. Si la suma de totes les rendes que entren en una família empadronada en el mateix domicili i dividida entre el nombre d’ocupants, amb ingressos o sense, no supera els 900 euros per càpita mensuals o 12.600,00 euros anuals (14 pagues), el rebut serà de 80,6 euros. La bonificació no tindrà caràcter retroactiu. Els requisits per al compliment de les condicions són: no ser propietaris de béns immobles en el municipi d’Òdena, excepte, si és el cas, l’habitatge (i el pàrquing vinculat) per al qual es demana la reducció. Fins al 27 de febrer de 2019 els veïns del municipi es podran adreçar a l’Ajuntament d’Òdena per a fer una sol·licitud de bonificació en la taxa d’escombraries, acreditant la seva situació.