Qui hereterà els meus béns si no faig testament?

802

carlos-jimenez-opinio-empresa-veuanoiaAquesta pregunta me la feia la setmana passada la Dolors, als seus 55 anys mai havia fet testament i acompanyada del seu marit varen venir a la meva notaria a signar la primera d’ells.

Sobre si és millor decisió, que heretin els fills o el marit, lògicament és un tema privat, però és important tenir en compte que en cas de no fer testament un ja no decideix qui heretarà els seus béns, sinó que es farà segons digui la Llei.

El Codi Civil català estableix un ordre de crides en el cas de no existir testament:

1. Fills i néts: En primer lloc els fills, o en el cas de defunció d’algun d’ells, als fills del difunt (néts), per parts iguals.

2. A falta de fills o néts, heretaran el marit, la dóna o parella estable de fet. És important que a aquests efectes a Catalunya es considera parella estable de fet, sigui homosexual o heterosexual a la parella que convisquin junts i a més a més si complex alguns dels següents requisits: a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs. b) Si durant la convivència tenen un fill comú, i c) Si formalitzen la relació en escriptura pública.

És a dir, inclús encara que una persona no vulgui contraure matrimoni, pels motius que siguin, la pròpia llei, considera amb idèntics drets a heretar a la parella de fet que al cònjuge.

3. Si una persona mor sense fills o néts, i sense cònjuge o parella de fet, heretaran els pares o ascendents a parts iguals.

4. En cas de no tenir fills, néts, cònjuge, parella de fet o pares, heretaran segons una sèrie de regles aplicables els germans, fills de germans i en el seu defecte cosins germans (o col·laterals fins els 4t grau).

5. Generalitat de Catalunya. En el cas que el difunt no tingui ni fills, ni pares, ni cònjuge o parella de fet, ni cosins germans, heretarà la Generalitat de Catalunya abans que el fill d’un cosí germà en el cas de no haver-hi testament, estant obligada la Generalitat de Catalunya a destinar els béns heretats a establiments d’assistència social o a institucions de cultura.

Businessman writing testament at notary public office

Pagaré més o menys impostos si faig testament?
Es paga exactament el mateix es faci testament o no, però fent el testament es pot planificar millor l’herència futura i amb un correcte assessorament reduir el pagament futur d’impostos.

Seran més complicats els tràmits quan mori cas de no haver fet testament?
Els tràmits són bastant similars, però s’haurà de realitzar una declaració notarial d’hereus; aportant una sèrie de documents per tal de provar qui són els hereus legals (Llibre de Família, testimonis, certificats d’empadronament…, etc.), la qual cosa suposa un tràmit addicional.

Quin tipus de testament convé fer?
Cada testament difereix segons les necessitats del testador i de la seva situació, per exemple:

– A) Parelles de mitjana edat amb fills: habitualment és millor el clàssic testament “de l’un per l’altre”, i així no dependre en un futur dels fills en cas de decidir possibles vendes d’immobles.

– B) Parelles amb fills menors d’edat: el més normal es afavorir el cònjuge o parella de fet i regular en cas de defunció els possibles problemes d’administració i disposició de béns dels menors, entre altres molts temes.

– C) Persones divorciades: habitualment s’intenta regular l’administració i disposició dels béns que els fills en cas de defunció essent menors d’edat i els problemes amb les seves exparelles. Cada persona té les seves inquietuds sobre la seva futura herència i mitjançant el testament s’intenta resoldre-les i a la vegada anticipar possibles futurs problemes en la seva herència i resoldre’ls de la manera més eficaç possible.

Carlos Jiménez Fueyo, Notari d’Igualada.

cjimenezfueyo@correonotarial.org