Torna a tocar fer la declaració
T

8 de maig de 2018

Després de les importants modificacions experimentades en l’exercici 2015, en el qual va entrar en vigor la darrera reforma fiscal, ens toca ara escometre la declaració del 2017 sense canvis normatius rellevants.

La gran majoria de contribuents ja disposa d’unes expectatives concretes sobre el resultat de la seva declaració, normalment determinat per la previsió efectuada durant el propi exercici amb els precàlculs de declaració simulada i les decisions adoptades en els darrers mesos o dies de l’any, com és ara l’aportació extraordinària als plans de pensions, l’avançament d’hipoteques, la planificació de les compensacions de plusvàlues i minusvàlues de guanys patrimonials i d’altres.

Com a novetat, destaquem el nou tractament de la transmissió de drets de subscripció dels valors cotitzats a borsa, ja que des d’1-1-2017 tenen la consideració de “guanys patrimonials” i estan subjectes a retenció. Recordem que fins a aquella data, la venda de drets reduïa el cost d’adquisició dels valors i, per tant, s’havia de tenir en compte a l’hora de la venda dels valors, amb la corresponent complicació dels càlculs per determinar el guany o pèrdua patrimonial.

Tal com ja va succeir en l’exercici anterior, s’ha de destacar, tanmateix, la incidència que pot tenir per als contribuents afectats per la clàusula sòl en les seves hipoteques, ja que hi ha molts afectats que en l’exercici 2017 han obtingut la devolució dels imports pagats indegudament. En aquest sentit, haurem de tenir present el tractament fiscal definit pel Reial Decret-Llei 1/2017, en el qual s’estableix el procediment a seguir per regularitzar fiscalment les devolucions obtingudes, ja siguin pactades amb l’entitat financera o mitjançant sentència judicial. En algunes situacions, no caldrà fer declaracions complementàries, sinó que s’haurà de restituir la deducció per l’adquisició de l’habitatge habitual que s’havia obtingut en els exercicis no prescrits. En d’altres, com és el cas que la hipoteca hagués finançat un pis destinat a lloguer, sí que caldrà presentar declaracions complementàries, modificant les despeses deduïdes en cadascun dels exercicis no prescrits. En cap cas, tributaran els interessos de demora que s’hagin percebut per part de les entitats financeres com a conseqüència del pagament indegut.

Per part de l’Agència Tributària, cal destacar la incorporació d’aplicacions al mòbil per facilitar la confirmació de l’esborrany i l’accés a les dades fiscals. Com en l’any anterior, la declaració s’ha de portar a terme mitjançant el sistema RENDA-WEB, que permetrà no sols la confecció de la declaració des de l’ordinador, la tauleta o el mòbil, sinó també la possibilitat de practicar rectificacions dins del termini hàbil establert.

Per part dels professionals que ens dediquem a l’assessorament fiscal, hem de recomanar una vegada més que es revisin les dades que hisenda ens facilita, ja que en el moment en què confirmem la declaració, assumim plenament la responsabilitat amb totes les conseqüències, fet que pot comportar incórrer en errors que ens poden perjudicar i també en haver d’afrontar expedients sancionadors.

Finalment, volem remarcar la conveniència d’una gestió professional continuada per tal de permetre assolir l’optimització fiscal amb els recursos legals que permet la normativa. Temes com l’aplicació correcta de les compensacions fiscals derivades de declaracions d’anys anteriors, com és ara disminucions patrimonials, plans de pensions, bases negatives i d’altres, han de permetre disminuir la càrrega fiscal de manera totalment ajustada amb la legalitat.

Jaume Carles, Economista. Gestor Administratiu. Assessor fiscal, del Grup Carles

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus necessari un canvi en el govern de la Generalitat?