Un estudi de la Generalitat alerta del risc d’inundació a Igualada i la Conca pel canvi climàtic
U

20 de maig de 2022

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha posat a informació pública, durant un període de 3 mesos, el Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) i el seu Programa de Mesures per als propers sis anys, tal i com determina la Directiva europea per a l’avaluació i gestió del risc d’inundacions (2007/60/CE).

El pla contempla un apartat en el que s’analitza l’impacte del canvi climàtic a totes les conques hidrogràfiques del país, entre elles la del riu Llobregat, a la qual pertany el riu Anoia. I les dades i els mapes resultats no deixen lloc a cap dubte: Igualada i la Conca d’Òdena surten molt mal parats en els dos escenaris estudiats, anoments RCP 4.5 (de menor impacte) i RCP 8.5 (major). Ambdós escenaris preveuen un “increment probable altament significatiu” d’inundacions com a conseqüència del canvi climàtic, tant a 10, 100 com a 500 anys vista.

Valoració qualitativa total de l’increment probable en el risc d’inundació a causa del canvi climàtic per als dos escenaris possibles RCP 4.5 (esquerra) i RCP 8.5 (dreta) per un període a 100 anys vista. Font: DGA a partir de l’estudi “Impacto del cambio climático en las precipitacions màximes en España” (CEDEX, 2021) i de les dades de Corine Land Cover, Inventari Nacional d’Erosió de Sòls (INES), Estadística General d’Incendis Forestals (EGIF) i SIOSE (2021).

Precisament el Pla té un clar enfocament per estudiar els efectes del canvi climàtic en les inundacions fluvials i abordar mesures d’adaptació.
Aquesta planificació, que serà vigent durant el període comprès entre el 2022 i el 2027, defineix les accions i mesures per a gestionar i reduir el risc d’inundacions a les conques internes, on la Generalitat de Catalunya té plenes competències en la matèria.

Millorar el coneixement i la gestió
El Pla és un instrument de planificació multisectorial que inclou tots els aspectes de la gestió del risc d’inundació, habilitant una tasca de coordinació entre diversos organismes i, per tant, incorpora mesures en matèria d’aigües, costes, protecció civil, ordenació del territori i urbanisme, protecció ambiental, assegurances i agricultura, que són competència de diverses administracions sectorials.

Així mateix, el Pla defineix una sèrie d’objectius generals, com la millora de la capacitat predictiva davant d’avingudes, incrementar la percepció del risc d’inundacions i millorar en el coneixement de les estratègies d’autoprotecció entre la població, incrementar la coordinació entre administracions, reduir el risc, millorar la resiliència i disminuir la vulnerabilitat dels elements ubicats en zones inundables, entre d’altres.

El Programa de mesures del Pla de Gestió del Risc d’Inundacions defineix una inversió total superior als 140 milions d’euros, 127 dels quals seran aportats per l’ACA. La resta d’inversions aniran a càrrec de la Direcció General de la Costa i el Mar (9,5 MEUR), els titulars de les infraestructures (més de 3 MEUR), entre d’altres.

Les actuacions previstes en els propers sis anys consistiran en mesures per a prevenir el risc d’inundacions (ordenació territorial, reducció de la vulnerabilitat dels béns afectats, millores en el drenatge urbà), mesures de protecció (gestió de la conca, actuacions a les lleres, gestió de l’aigua superficial), actuacions de preparació davant d’inundacions (predicció d’avingudes, Plans de Protecció Civil, accions de conscienciació i preparació), i altres accions centrades en a promoció de la innovació i la recerca.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus necessari un canvi en el govern de la Generalitat?