La qualitat de l’aire que respirem

3 de desembre de 2020

En aquests temps de pandèmia, un dels temes de preocupació és la qualitat de l’aire en llocs tancats i els tractaments que s’apliquen per poder eliminar contaminants com és el cas del virus de la covid. Així mateix, en la nostra ment hi ha el poder tornar a viatjar i agafar avions amb la total seguretat que l’aire dins de les cabines ofereixi garanties totals sanitàries.

És per això que us vull parlar d’una iniciativa conjunta on participen diferents països de la CE, concretament del projecte BREEZE, projecte europeu que treballa en el desenvolupament de nous filtres d’aire fotocatalítics híbrids per eliminar contaminants i olors en la cabina de l’avió.

La cabina d’un avió és un entorn únic a causa d’una densitat d’ocupació extremadament alta i del limitat volum d’aire disponible. Això afavoreix la dispersió de gèrmens i l’acumulació de contaminants, que provoquen una mala qualitat de l’aire que afecta a viatgers i personal de cabina. En la majoria de les aeronaus, aproximadament la meitat de l’aire de la cabina s’esgota mentre que l’altra meitat es recircula passant per un filtre d’aire de partícules d’alta eficiència (HEPA), per extreure contaminants (partícules, biocontaminants), després del qual es barreja amb aire exterior per tornar a la cabina. Aquests tractaments no eliminen contaminants com els compostos orgànics volàtils (COV) i ozó, ni tampoc la inactivació de biocontaminants del tipus bacteris, virus o fongs. Hi ha la necessitat de tecnologies eficients capaces d’eliminar tots aquests contaminants en les condicions ambientals dels avions, complint al mateix temps amb les limitacions imposades per la grandària, el pes i el consum d’energia.

En aquest projecte hi participen empreses de la rellevància de LIEBHEER, PALL Aerospace, expertes en solucions per al tractament d’aire d’interiors, en col·laboració amb entitats de recerca com el centre tecnològic LEITAT. L’objectiu és el desenvolupament d’un filtre de purificació d’aire alternatiu, basat en una combinació d’absorció i oxidació fotocatalítica utilitzant UVA-LED com a font d’irradiació.

L’eficiència de la tecnologia BREEZE s’està validant en una planta pilot ubicada a LEITAT que recrea les condicions d’una cabina d’avió, per a l’eliminació de COV (>85% d’eliminació), ozó (fins a un 80% d’eliminació) i biocontaminants com bacteris i virus (> 95% inactivació) i inclou també un filtre de partícules.

Els resultats obtinguts s’utilitzaran per a l’avaluació dels impactes centrats tant en la seguretat de les persones (Avaluació de riscos), seguretat des del punt de vista ambiental (avaluació del cicle de vida) així com des del punt de vista econòmic (Anàlisi del cost-benefici).

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus que els partits polítics arribaran a un acord per formar govern o es repetiran eleccions?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta