La nova Llei Hipotecària
L

18 de setembre de 2019

Anna Vallbona
Responsable de la Sectorial d’Agents Immobiliaris de la UEA

Amb l’aprovació de la llei 5/2019 de contractes de crèdit immobiliari, que ha entrat en vigor el passat 16 de juny de 2019, el Govern compleix amb els requisits de la Unió Europea que l’obligava a reformar la nostra legislació hipotecària.

La nova Llei pretén que el consumidor, persona física, conegui d’antuvi les condicions econòmiques per no tenir sorpreses al llarg de la vida del préstec.
S’estableix un protocol per a demostrar que el prestatari, els fiadors i garants o sigui avaluadors han estat informats; el banc ha d’informar de totes les condicions de la hipoteca de manera expressa i de forma comprensible, i després obliga que el prestatari, fiador i avalador escollin el notari que vulguin que aixecarà una acta que acrediti que comprenen i entenen la informació facilitada pel banc.

També estableix uns requisits obligatoris, així es diu que si fa falta una assegurança de vida o qualsevol altre per a obtenir el crèdit hipotecari s’haurà de fer constar expressament, així com la possibilitat del deutor d’entregar l’immoble hipotecat com a pagament de la totalitat del deute amb caràcter alliberador, és a dir que si no paga no li embargaran tot el que té i més, sinó que solament es quedaran amb l’immoble hipotecat.

Les despeses de taxació les pagarà el prestatari (la persona que demana el crèdit) i les de gestoria el prestador (el banc).

Pel que fa a l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, les despeses més elevades en la hipoteca (els impostos), es diu que ho pagarà l’obligat tributari i segons la Generalitat a partir del 10 de novembre de 2018 ho ha de pagar el prestador (el banc).

Respecte a les comissions per amortització anticipada del crèdit, s’estableixen diferències si es tracta d’una hipoteca a interès variable o tipus fix. En el primer cas (interès variable) la comissió serà com a màxim el 0,25% els 3 primers anys i el 0,15% els 5 primers anys. En l’interès fix, la comissió serà del 2% els primers 10 anys i de l’1,5% la resta dels anys.

Sobre el venciment anticipat o la possibilitat de donar per resolt el contracte per impagament de les quotes de la hipoteca, s’exigeix, que en la 1a meitat del temps que duri el crèdit, s’hagin deixat de pagar 12 quotes mensuals que sumin un 3% del capital concedit i la 2a meitat del temps que duri el crèdit, s’hagin deixat de pagar 15 quotes mensuals que sumin més del 7% del capital del crèdit concedit. Sempre el banc ha de requerir i avisar fefaentment.

Es tracta d’un canvi legislatiu que donarà algun maldecap al principi (bàsicament per la forma de gestionar les operacions), però que al cap i a la fi és un pas endavant cap a la transparència i la protecció cap als consumidors.
I recordeu, si teniu cap dubte o voleu ampliar la informació adreceu-vos a la vostra agència immobiliària de confiança, el lloc ideal on professionals ben informats sobre totes les novetats del món immobiliari us poden ajudar i assessorar.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus necessari un canvi en el govern de la Generalitat?