35 milions, la mitjana d’hores extraordinàries fetes a Catalunya el 2017
3

28 de febrer de 2018

L’article 35 del Estatut dels Treballadors, defineix les Hores Extraordinàries com cada hora de treball efectiu que es realitzi sobre la duració de la jornada ordinària de treball establerta per la negociació col·lectiva o pel contracte de treball i, en tot cas, sobre la seva duració màxima.

La realització d’aquestes hores no es obligatòria pels treballadors, excepte que estigui previst per contracte o conveni col·lectiu, sempre que l’empresa tingui una causa justificada pel que necessiti la seva realització, o en casos de força major.

Aquestes hores han de ser sempre compensades, o bé amb salari corresponent al concepte de hora extraordinària o bé amb hores de descans. En cas que no es prevegi la seva compensació, s’entendrà que cal compensar-les amb descans dins dels 4 mesos següents a la seva realització.

El límit màxim de realització segons la normativa actual és de 80 hores extraordinàries l’any i no està permès la seva realització per menors de 18 anys, en treballs nocturns, contractes de formació o aprenentatge i treballadors a temps parcial.

Actualment, els treballadors es troben davant d’un abús en la realització de hores extraordinàries, sobretot perquè la majoria d’hores que es fan no es retribueixen.

L’any 2017 a Catalunya es van realitzar una mitjana de 35.000.000 de hores extraordinàries, amb una mitjana de 10 hores extres a la setmana…

Entre abril i juny de 2017 es van realitzar 731.300 hores extraordinàries, de les quals 281.500 eren hores no pagades, el que equivaldria a un total de 7.000 llocs de treball a temps complert.

Pel que fa al tema del gènere, a diferencia de l’any 2008, a Catalunya el 2017 es va registrar que un total del 54% de hores extraordinàries no pagades, eren realitzades per dones, mentre que el 46% eren realitzades per homes. No obstant, el 2008 els percentatges eren a la inversa: 61% les feien els homes mentre que les dones que les realitzaven eren un 39%.

Per tant ens trobem davant d’una precarietat laboral pel que fa a la realització d’hores extres, sobretot precarietat en les dones i que es tradueix en la afirmació de que: “la realització de tal quantitat de hores extraordinàries impedeix la creació de milers de llocs de treball a temps complert”.

Elisabet Casas Corcelles, Advocada col. 36633 del ICAB. Especialista en Dret Penal i Dret Laboral

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus necessari un canvi en el govern de la Generalitat?