Plusvàlua municipal i herències

4 de novembre de 2020

Moltes vegades quan calculem els costos en una herència, algun client se sorprèn de l’import a pagar per l’anomenada Plusvàlua municipal. És molt freqüent trobar articles en els diaris parlant de l’Impost de Successions però no d’aquest impost, i en canvi el 90% de les herències paga plusvàlua municipal i no Successions.

Aquestes preguntes me les feia l’Eduard, quan signava l’herència de la seva mare i vaig passar a explicar-li:

1) S’aplica només als habitatges o terrenys urbans, mai a les finques rústiques. Si s’hereta un terreny en el camp no pagarà plusvàlua ja que precisament el nom és Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys de Naturalesa Urbana.
2) Qui ho paga en una herència? Lògicament l’hereu, o en cas de ser varis el que s’adjudiqui aquesta finca.

3) Com es calcula? El valor que utilitzen els Ajuntaments és el valor cadastral del sòl (no compta el valor de la construcció) i es multiplica per un coeficient diferent per a cada municipi i els anys que ha tingut la finca el causant, mínim 1 any i màxim de 20.
4) Quant temps tinc des de la mort del causant? Sis mesos, encara que es pot demanar una pròrroga per 6 mesos més mitjançant sol·licitud signada pels hereus.
5) I si el causant va adquirir per un valor més alt segons la seva escriptura? En aquest cas es podria recórrer el pagament per a no haver de fer front al pagament, al no existir pròpiament increment de valor.
6) Com es paga l’impost?. Segons cada Ajuntament, en alguns cal calcular un mateix (autoliquidació) o bé declarar i l’Ajuntament farà els càlculs,
7) I si em venc el pis que he heretat, torno a pagar plusvàlua?. Sí, ja que en tota transmissió, sigui d’herència, donació o compravenda es paga, però en cas de vendre en menys d’un any sortirà import 0, i si el venc en els primers anys des de la defunció la quantitat serà mínima ja que haurà transcorregut molt poc temps des de l’ultima meritació.
8) No confondre plusvàlua municipal amb la plusvàlua en cas de venda que es liquida per l’IRPF.
9) Hi ha bonificacions? Sí, sol haver-hi en cas d’habitatge habitual del causant però solen limitar-se a uns imports (per exemple fins a màxim de 95.000 euros de valor cadastral).
10) Un discapacitat o major de 65 anys paga plusvàlua municipal? Desgraciadament gairebé cap municipi contempla bonificacions o exempcions per a discapacitats o persones majors de 65 anys.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus que, amb les últimes pluges, caldria afluixar les restriccions per sequera?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta