Les novacions hipotecàries: quan fer-la, avantatges i cost

14 de desembre de 2022

La novació hipotecària és una operació bancària que consisteix a renegociar una hipoteca ja concedida per a modificar alguna o diverses de les seves clàusules.

Realitzar una novació no sempre és possible, ja que el banc no sempre està disposat a acceptar-la, o almenys, no si no hi ha noves garanties o avals.

Els motius més comuns que porten a signar una novació, són els següents:

– Davant un cas de divorci o separació en el qual vulgui eliminar-se a algun dels titulars de la hipoteca
– En cas d’herències.
– Quan es desitja passar d’un interès fix a un interès variable o viceversa, o bé, voler negociar el canvi de tipus.
– Per a eliminar les comissions associades.
– Per a modificar els venciments del préstec o bé la quota mensual.
– Per a ampliar el capital i poder disposar d’uns diners extres per a iniciar un projecte o alguna reforma a l’habitatge.
– Per a afegir o eliminar avals.

No sempre surt rendible una novació, ja que aquesta porta amb si una sèrie de despeses, que solen ser:

– Taxació: la novació exigeix generalment una nova taxació de l’habitatge per a ajustar al preu actual del mercat. De mitjana aquesta despesa suposa uns 300 euros.
– Notari: els honoraris d’aquests professionals se situen entre el 0,20% i el 0,50% de l’import de la hipoteca pendent.
– Registre de la propietat: la nova inscripció s’emporta entre el 0,10% i el 0,20% de l’import pendent de la hipoteca.
– Gestoria: sol contractar-la l’entitat bancària, i pels seus tràmits cobren entre 300 i 500 euros.
– Liquidació de l’IAJD (Impost sobre Actes Jurídics Documentats). Aquest impost es liquida en Hisenda i el seu cost és entre el 0,5% i el 2% de l’increment d’interessos i capital modificat.
– Comissions bancàries: el banc a més, podria haver estipulat aquest cost en l’escriptura original. Sol trobar-se de mitjana entre el 0,5% i l’1%.

Ara bé, qui ha de fer-se càrrec de totes aquestes despeses?

La llei diu que les comissions bancàries i la taxació corresponen a l’hipotecat, mentre que la resta de despeses ha de sufragar-los l’entitat bancària.

Atès que qualsevol canvi suposa un cost extra, abans de fer qualsevol pas, és aconsellable deixar-se assessorar per un expert, així com fer diverses comparatives per a comprovar que ens resulta beneficiós realitzar aquest tipus de modificacions.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari