El Síndic de Greuges alerta l’Ajuntament de la Pobla pels canvis d’hora del ple

76

El 4 de desembre de 2018, Albert Duran, regidor d’ERC a l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt va presentar una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya, en la qual el regidor es queixava de l’abús de l’alcalde de convocar un ple extraordinari urgent, evitant els terminis legals establers per garantir el dret d’estudi de les propostes per part de tots els regidors, entenent que aquest procediment és excepcional i no ha de ser utilitzat per aprovar procediments de funcionament ordinaris com modificacions del pressupost municipal. Aquesta queixa va ser tractada pel Síndic que va informar el 4 de febrer d’aquest any que per part de l’Ajuntament no s’havia rebut ni l’informe ni la documentació en els terminis legals establers i que procedien a un requeriment urgent, tot recordant-li el deure de facilitar la informació.

El 17 d’abril, el Síndic va emetre una resolució en que suggeria “a l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt que tingui en compte les consideracions i recomanacions contingudes a la resolució” i que “adopti mesures per garantir el respecte del règim de celebració de sessions plenàries contemplant per la normativa vigent, en el benentès que les sessions extraordinàries d’urgència només poden ser convocades amb caràcter excepcional i només en els casos que la urgència estigui degudament motivada des de l’acte de la convocatòria”.

Aquest no és el primer cas en què el Síndic de greuges emet una resolució on alerta a l’ajuntament i al seu alcalde de les males pràctiques i la indefensió que exerceix sobre els regidors a l’oposició. El mes d’abril del 2018, es va emetre una resolució on el Síndic responia a la queixa de canvis continuats i arbitraris de les dates dels plens ordinaris que estan fixats per decret d’alcaldia. En aquesta resolució el Síndic deia, “la periodicitat mínima establerta legalment per als plenaris ordinaris permet formular una agenda de treball i garanteix així la preparació dels grups municipals que han d’exercir la funció de control de l’acció de govern. El compliment d’aquesta garantia, doncs, és el que permet als grups municipals disposar de la seguretat jurídica necessària per exercir la seva funció de participació en els assumptes públics locals”. “D’acord amb el principi de congruència amb els propis actes, el calendari de sessions plenàries ordinàries que es fixa és vinculant”, i concloïa “fer, de bon principi, una programació sobre dades que resultin viables per a la celebració de les sessions garantint el màxim compliment possible i reduint els canvis només a possibles circumstàncies imprevistes o de força major degudament motivades”.

Aquesta resolució anava acompanyada per la informació del pagament dels endarreriments de més de 8 mesos de les compensacions per assistència als plens i reunions oficials dels regidors a l’oposició.