Realitzat l’inventari de camins municipals de la Pobla de Claramunt
R

8 de gener de 2023

La Diputació de Barcelona ha completat la realització dels inventaris dels camins municipals de la Pobla de Claramunt, Tavertet, Figaró-Montmany i Rupit i Pruit. Aquest inventari municipal de camins està previst en la Llei municipal i de règim local, i és l’instrument fonamental per a la defensa dels camins públics, i la seva elaboració és una obligació dels municipis.

Segons marca la llei, cal que s’inventariï la totalitat dels camins de titularitat pública d’un municipi, sigui quina sigui la seva tipologia com ara pistes amples, corriols, camins de bast o camins i pistes forestals, així com el seu estat de conservació i si es tracta de camins en ús o abandonats. El criteri únic d’inclusió a l’inventari és que es determini que la seva naturalesa jurídica de propietat pública.

L’objectiu d’aquests treballs ha estat realitzar una consulta massiva de fonts documentals històriques, fonamentalment georeferenciades i accessibles telemàticament, per a la comprovació de l’existència històrica dels camins de cada municipi. Així, s’han analitzat tant els camins inclosos en el Catàleg de camins municipals prèviament redactats com d’altres que no havien estat considerats existents actualment o abandonats de cada un d’aquests municipis. També s’han realitzat cerques d’indicis sòlids de la seva naturalesa jurídica de titularitat pública, que permetin o contribueixin a fer viable, la seva inclusió en l’Inventari de bens de l’ajuntament o bé evidenciïn la necessitat d’una investigació individual més aprofundida.

Els inventaris realitzats han donat diferents resultats per cada municipi. En els casos que existeixin indicis febles o parcials de titularitat pública, es recomana aprofundir més amb consulta d’altres fonts documentals, històriques o administratives, dels fons documental de cada ajuntament.

A la Pobla de Claramunt s’ha estudiat la titularitat del total dels camins del municipi, donant un resultat d’un total de 36 camins aptes per al trànsit rodat motoritzat, 19 senders i 2 camins en desús amb indicis de titularitat pública, ja siguin forts, febles o parcials.

L’elaboració d’aquests treballs consisteix en contrastar la traça actual dels camins amb les diferents fonts cartogràfiques i ortofotogràfiques històriques per a les que en l’actualitat és possible realitzar una consulta massiva via Web Map Services (WMS): “Minutes” municipals, primera edició del Mapa topogràfic nacional d’Espanya, Catastrones o Minutes, ortofotos històriques dels vols dels anys 1945-46 i 1956-57 i cadastre actual, a fi d’evidenciar la seva existència històrica i la seva funcionalitat pública.

Un cop definida la capa de camins, s’ha dut a terme la feina de camp en la que es recullen les dades identificatives, amb l’estat general i geometria, a mes de fotografies, perfils longitudinals i informació sobre amplades i tipus de ferms. Aquestes dades es digitalitzen per incorporar-les a un sistema d’informació geogràfica.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus necessari un canvi en el govern de la Generalitat?