Jubilació activa
J

21 de febrer de 2024

La forma política que en l’actualitat es dona com la millor per al govern d’un país és la democràcia, però aquesta, a pesar de tots els seus pros, també té contres. No ve d’ara, ja Aristòtil a l’Ètica a Nicòman diu que “…la democràcia és una forma política defectuosa…” però “… és la menys dolenta de totes les desviacions…”, observant en tota la seva obra un gradual apropament a la tirania. Per arribar fins aquí, l’home devia tenir els seus motius.

En l’actualitat també la democràcia té les seves contres, entre altres, una és que pot derivar cap al populisme i una altra és que està sotmesa al vot. Quant a aquesta segona submissió, cada vegada té, i tindrà, més força el col·lectiu dels jubilats, que ja amb més de 10 milions de pensionistes, i a l’alça, representa prop del 25% de la població espanyola, sent, doncs, molt més elevat el percentatge de persones amb dret a vot, donat que no es pot votar fins als 18 anys.

Què prometran els polítics per aconseguir el vot d’aquest col·lectiu?
Arribat aquest punt, i a la fi de no dependre del vot, una solució és la “lotocràcia”, un tipus de democràcia que defensa l’elecció dels polítics per sorteig (Javier Cercas, El País). Per la mateixa regla de tres, també per sorteig es podrien designar els columnistes de cada medi escrit per saber les seves opinions.

Com que això no passarà, i el col·lectiu esmentat reivindicarà més diners, no sent factible la solució d’augmentar les pensions més que l’IPC, donat que l’Estat cada any ja s’ha d’endeutar per fer-hi front, una reivindicació que pot plantejar el col·lectiu a fi de millorar els seus ingressos és flexibilitat més el dret a la jubilació activa, donat que el seu objectiu segons la llei és “favorecer el alargamiento de la vida activa, reforzar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, y aprovechar en mayor medida los conocimientos y experiencia de estos trabajadores”.

La jubilació activa va entrar en vigor per la reforma de la “Ley General de la Seguridad Social”, mitjançant el “Real Decreto Ley 5/2013”, contemplat en l’art. 214 de la llei. Aquest ha estat modificat per l’art. 1 de la “Ley 21/2021”, de 28 de desembre, quedant establerts els requisits per accedir al dret de la jubilació activa que, en resum, són els següents:

  • Ha d’haver passat almenys un any des que es compleixi l’edat ordinària de jubilació.
  • No poden sol·licitar la jubilació activa els que s’hagin beneficiat de bonificacions o anticipacions en la seva edat de jubilació.
  • S’han d’haver cotitzat els anys suficients per a tenir dret a percebre el 100% de l’import de la pensió (per l’any 2023 és un mínim de 36 anys).
  • El treball que es realitzi pot ser per compte d’altri (a temps complet o parcial) o per compte propi.
  • I per últim, la quantia a percebre és el 50% de l’import de la pensió contributiva, però si l’activitat laboral és per compte propi, i s’acredita la contractació d’un treballador, es podrà percebre el 100% de la pensió.

Complicat!

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Llegeixes els llibres que et regalen per Sant Jordi?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta