Tens dubtes sobre les vacances? Informa-te’n

29 de juliol de 2018

Som a l’estiu i molts ja estem fent o farem uns dies, unes setmanes o un mes de vacances, un dret laboral bàsic regulat tant a l’Estatut dels Treballadors com als convenis col·lectius de treball.

D’acord amb l’article 38.2 de l’Estatut dels Treballadors, el període o períodes de gaudiment de les vacances es fixaran de comú acord entre la empresa i la persona. La planificació anual de vacances ha de tenir en compte el criteri de preferència les necessitats derivades de la conciliació de la vida laboral i familiar.

Per llei, les vacances anuals estan estipulades en un mínim de 30 dies naturals (a realitzar entre l’1 de gener i el 31 de desembre com a norma general), és a dir, 2,5 dies per mes treballat, en les quals s’inclouen els diumenges i els festius. Així mateix, la regulació també estipula que el període de descans no pot iniciar-se en dia festiu o inhàbil. Si les vacances coincideixen amb dies no laborables, aquests computaran com a temps de descans. Si es calcula en dies laborables la seva durada serà de 22 dies.

El calendari de vacances s’ha de fixar a cada empresa i hem de conèixer les dates que ens corresponen almenys dos mesos abans del seu començament, i s’haurà de tenir en compte el que s’hagi pactat en els convenis col·lectius de treball com a norma mínima necessària.
Cal saber que les vacances no poden ser substituïdes de forma econòmica ni acumular-se d’un any en un altre. Només en el cas que s’extingeixi el contracte, podem demanar una compensació econòmica si no hem gaudit d’aquest període.

L’empresa ha de pagar el sou habitual durant les vacances si treballen a temps complet. Les persones que tinguin contractes a temps parcial cobraran un import proporcional a les hores treballades. Finalment, per a les persones amb contractes de duració determinada, els dies de vacances i l’import s’establiran segons el període treballat.

El Conveni 132 de l’Organització Internacional del Treball estableix que “es percebrà en el període de vacances, almenys la seva remuneració normal o mitjana”. I a partir d’aquesta Conveni internacional ratificat per l’Estat espanyol la retribució de les vacances anuals donen dret a percebre la mitjana dels complements variables efectivament cobrats de l’any anterior, ja que qualsevol limitació a aquesta retribució podria convertir-se en un incentiu per renunciar al seu gaudiment,

Quan la planificació anual de les vacances coincideixi amb una incapacitat temporal, amb el permís de maternitat o maternitat, l’embaràs o altres causes de la conciliació de la vida laboral i familiar, tenim dret a gaudir-les en un període diferent. És una excepció a la norma general que permet gaudir d’aquests dies de vacances no realitzats es puguin fer en un màxim de 18 mesos després de l’any que pertoquen.

Recordeu que davant qualsevol dubte teniu el servei d’assessorament laboral de la Intersindical-CSC a la vostra disposició per tal de comprovar que la durada, la quantia, la retribució o la forma de gaudiment de les vacances és correcte.

Marc Faustino 

Secretari d’Acció Sindical de la Intresindical-CSC

 

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus que els partits polítics arribaran a un acord per formar govern o es repetiran eleccions?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta