S’inicia el Pla d’Ocupació Local 2017 dels Hostalets de Pierola

61

LOGO HOSTALET_okEl Pla d’Ocupació 2017 estarà finançat per la Diputació de Barcelona amb una aportació aproximada de 42.000€ i pel propi Ajuntament dels Hostalets de Pierola amb uns 80.000€.

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola obre la convocatòria per a la selecció de 15 llocs de treball en diferents àmbits laborals del consistori. Les ofertes publicades són les següents: Personal de neteja, oficial de segona de paleta, peó d’obres públiques, conductor amb carnet C i auxiliar d’administració.

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de complir els requisits següents:

  • Residir als Hostalets de Pierola i poder-ho demostrar mitjançant l’empadronament d’un mínim de 6 mesos d’antiguitat.

  • Estar inscrit al SOC i al Servei d’Ocupació Local Agafa’t o Laboroteca del Consell Comarcal, un mes abans de la data de publicació de cada oferta al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i trobar-se en situació legal de desocupació en els termes previstos a l’article 208 del RDL 1/1994, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de Seguretat Social.

  • Durant els darrers 5 mesos no haver estat beneficiari d’un programa d’experimentació assimilable a Plans d’Ocupació, Escoles-Taller, Tallers d’Ocupació i Cases d’Ofici, o nomenat o contractat com a tècnic de caràcter temporal a un programa d’ocupació o promoció econòmica gestionat per l’Ajuntament i subvencionat per la Generalitat, el Fons Social Europeu, la Diputació de Barcelona, el Ministeri de Treball o alguna altra institució externa, o bé haver estat beneficiari de les beques de formació municipal.

  • Tenir els requisits específics del lloc de treball pel qual s’opta.

  • No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria.

  • No estar inhabilitat per l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

  • No haver participat en els 12 mesos anteriors en un pla d’ocupació i haver-lo abandonat abans de la finalització del decurs del contracte.

Les persones interessades en participar en la convocatòria presentaran sol·licitud conforme al model que es facilitarà al registre de l’Ajuntament o a la pàgina web municipal:

  • Del dia 13 de desembre al 22 de desembre de 2016, pels contractes de treball previstos per al primer torn.

  • Del 13 de juny al 23 de juny de 2017, pels contractes de treball previstos per al segon torn.