La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el dret a la indemnització en els contractes laborals d’interinatge

1
379

La recent Sentència (14-09-2016) de la Sala 10A del TJUE que ocupa portada tant en premsa com en tot l’àmbit econòmic i social, no és ni tan alarmant ni tan esperançadora (segons qui sigui l’actor de la seva lectura) com dels recents titulars sembla. Com tota qüestió jurídica hi ha molts matisos. Intentarem explicar-la amb més detall però de manera entenedora.

Atén al cas d’una treballadora amb contracte d’interinitat (és aquell per substituir un treballador amb reserva de lloc de treball, per exemple en situació de baixa per malaltia o maternitat, o per cobrir vacants en processos de selecció definitiva). Després de diversos contractes finalitza la raó de la interinitat, l’empresa (Ministeri de Defensa) li comunica la finalització. La treballadora demanda per acomiadament improcedent, a l’entendre que la contractació no era conforme a Dret (frau de llei). La demanda és desestimada pel Jutjat Social. Fa recurs al Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) que entén que la contractació era ajustada a Dret, no hi ha acomiadament improcedent i ha de desestimar la demanda, però es planteja si la treballadora tindria dret a una indemnització per finalització de contracte temporal. En dret espanyol la finalització d’un contracte temporal dóna dret a percebre una indemnització de 12 dies per any treballat, a excepció dels contractes d’interinitat i en pràctiques que no comporten cap indemnització.

indemnitzacio-santiago-portillo-veuanoiaEl TSJM planteja qüestió de prejudicialitat al TJCE per possible no ajust de la norma estatal a la Directiva 1999/70/CE. El TJUE declara que l’empresari ha d’abonar una indemnització a la finalització d’un contracte de durada determinada, el que inclou el contracte d’interinitat, i que aquesta indemnització ha de ser igual a la que correspondria a un treballador fix comparable. No fa cap esment el TJUE a quin import ha de tenir la indemnització.

La interinitat i el seu termini té causa objectiva com és el substituir una treballadora en maternitat, per això es parla que la indemnització podria ser de 20 dies, fent analogia amb l’extinció per raons objectives que és de 20 dies per any. Però caldrà veure ara la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, després quin pot ser el pronunciament del Tribunal Suprem. El que sí que haurà de fer el legislador és adaptar la norma estatal (ET) a la Directiva Europea, però quina serà la indemnització, si 20 dies o tots els objectius veuran reduïda de 20 a 12 dies, si afectarà sols als contractes d’interinitat o a tots els temporals ja és un altre cosa. Queda molt encara. El que sí és cert és que els interins poden reclamar indemnització i fins i tot pot ser els temporals superiors a 12 dies, però quin import? La jurisprudència que ha de venir i principalment el que el legislador decideixi tenen la paraula.

Santiago Portillo Castellet, advocat.

Compartir

Comments are closed.