Registre de la jornada de treball a partir del 12 de maig

0
479

Lluís Palomas Nogués
Direcció àrea jurídico-laboral de Grup Carles

 

 

El BOE del dia 12 de març va publicar el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, que inclou, entre altres mesures, determinades disposicions dirigides a establir el registre de la jornada de treball, a l’efecte de garantir el compliment dels límits en matèria de jornada, de crear un marc de seguretat jurídica tant per als treballadors, la representació social i les empreses, i de possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Es tracta d’un tema que està sent debatut des de fa temps, la AN en Sentència del 4 de desembre de 2015, es va pronunciar a favor d’aquesta obligatorietat. El Tribunal Suprem en la seva STS 246/2017, de 23 de març, no va confirmar la de l’AN, i sí que va afirmar que convindria una reforma legislativa que clarifiqués l’obligació de portar un registre horari i facilités al treballador la prova de la realització d’hores extraordinàries. Posteriorment l’Advocat General de la Unió Europea es posiciona a favor de l’obligatorietat del registre de la jornada, a l’espera del pronunciament del TJUE.

Concretament, què regula el RDL 8/2019:

• Obligació per l’empresa de garantir un registre diari de la jornada que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada treballador, sense perjudici de la flexibilitat horària que estableix el propi precepte estatutari.

• Es modifica l’apartat 7 de l’article 34 de l’ET, es preveu la possibilitat que el Govern pugui establir determinats requisits addicionals en les obligacions de registre de jornada per aquells sectors, treballs i categories professionals que ho requereixin, degut a les seves peculiaritats.

• Pel compliment d’aquestes obligacions, el legislador atorga a l’empresari la capacitat d’organitzar i documentar el registre de jornada, mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en defecte d’això, mitjançant decisió de l’empresari, prèvia consulta amb els representants dels treballadors a l’empresa.

• Conservar els registres durant 4 anys i tenir-los a la disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que tindran dret a la seva consulta.

• Es modifica l’apartat 5 de l’article 7 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, tipificant com a infracció greu la transgressió de les normes i els límits legals o pactats en aquesta matèria, podent derivar proposta de sanció per infracció greu en matèria de relacions laborals i ocupació, consistent en una multa d’entre 626,00 i 6.250,00 euros.

• El registre serà obligatori per a totes les empreses a partir del dia 12 de maig de 2019.

• Aquest registre de jornada no substitueix ni el registre d’hores extraordinàries, ni el de jornada dels contractes a temps parcial, ni el de les jornades especials regulades en el RD 1561/1995, que ja tenien la seva pròpia regulació.

Per últim, la recomanació a totes les empreses és que efectuïn una revisió dels seus mecanismes de registre de la jornada per verificar la seva adequació a l’exigència legal, o en el seu cas, procedeixin a implementar aquests sistemes davant la probable actuació de comprovació per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en aquesta matèria.

Compartir