Recomanacions per a un retorn segur al treball en la crisi del coronavirus

49

César Sánchez Hernández
Director Oficina de Prevenció de Riscos Laborals a Foment del Treball Nacional

Davant el retorn a l’activitat productiva i amb la finalitat d’actuar de forma proactiva, les empreses han de prendre les mesures preventives necessàries per intentar minimitzar al màxim les possibilitats de contagi entre les persones treballadores, proveïdors i/o clients de les seves empreses.

El primer que haurem de fer és cercar el recolzament dels professionals que millor ens puguin assessorar tècnicament per a desenvolupar el nostre pla de contingència, protocol de seguretat i salut o pla de retorn. Aquest professionals seran els tècnics de prevenció de riscos laborals del nostre Servei de Prevenció (SP), que ens ajudaran a documentar tot el que la nostra empresa necessita per reprendre la seva activitat amb garanties i per això, també haurem de comptar amb la necessària consulta i participació de les persones treballadores i dels seus representants per a garantir una bona implementació.

Els serveis sanitaris del nostre SP també resultaran uns grans aliats per establir els procediments que haurem d’implantar per a la gestió de casos i la gestió dels contactes estrets. Aquest pla ha de començar per avaluar el risc d’exposició de manera que permeti classificar a les persones treballadores en els 3 nivells: exposició de risc, exposició de baix risc i baixa probabilitat d’exposició, establerts pel procediment del Ministeri de Sanitat i d’aquesta forma aplicar les mesures preventives en funció del risc avaluat. També resulta molt recomanable realitzar una identificació dels serveis essencials o mínims de la nostra activitat i organitzar equips de treball separats per evitar una possible afectació del virus col·lectiva i així garantir la seva disponibilitat i la continuïtat de la nostra activitat. Com a norma general, haurem de seguir establint i mantenint sistemes de teletreball i treball a distància sempre que sigui possible i especialment en aquelles persones treballadores que puguin ser més vulnerables a la COVID-19. D’altra banda, sempre tindrem present que hi ha dues mesures principals de prevenció i control de la infecció que haurem d’intentar complir en tot moment i que seran la higiene de mans i el manteniment de distanciament social de 2 metres entre persones.

D’altres mesures de control i organitzatives que podem adoptaren els llocs de treball per adaptar-nos a la situació actual, poden serles següents:
• Augmentar les taxes de ventilació
• Analitzar la distribució i organització dels llocs de treball per a garantir la distància de seguretat. Minimitzar el contacte entre les persones treballadores i/o clients i analitzar aquelles tasques en les quals no es pot respectar la distància i buscar solucions (barreres, EPIs…).
• Evitar concurrència en espais comuns, limitant l’ús de vestuaris i serveis higiènics, racionalitzant l’ús d’ascensors, limitant l’ús de menjadors i la manipulació i consum d’aliments en els centres de treball, eliminant o reduint reunions, visites i viatges no essencials.
• Incrementar la neteja i desinfecció d’aquelles superfícies que es toquen amb freqüència en el lloc de treball: teclats, taules, interruptors, passamans en escales, manilles, aixetes, etc, realitzant-la diverses vegades en cada jornada laboral i en els canvis de torn.
• Garantir la disponibilitat i fàcil accés a aigua i sabó per a la higiene de mans, paper d’un sol ús per a assecat i papereres, preferentment amb obertura de pedal. En els llocs en què no sigui possible, disposar de gels alcohòlics.

En aquesta situació és fonamental per a les persones, conèixer com procedir, com actuar, quins són els canvis en els procediments, què no fer, etc. per això haurem de formar i informar sobre les mesures de prevenció específiques relacionades amb COVID-19. Per últim, haurem de tenir especial cura de les persones treballadores que poden ser vulnerables i/o especialment sensibles al SARS-CoV-2 de la nostra empresa.