Pressupostos? Sí, gràcies!

32

laura-vilagra-opinio-veuanoiaFa pocs dies el vicepresident del Govern va presentar el projecte de pressupost 2017 que té per objectius incrementar la despesa social per lluitar contra la vulnerabilitat econòmica i les desigualtats socials, garantir la qualitat en la prestació dels serveis públics, donar suport al creixement econòmic i impulsar el procés cap a la independència. I ho fa atenent a la realitat del conjunt del territori i de la seva gent, aproximant-se al detall a aquelles actuacions i accions necessàries per a la correcta implementació i consecució dels objectius prefixats, sempre d’acord, i tenint ben presents, les limitacions del model autonòmic actual.

A Manlleu, a Osona i a la Catalunya Central no quedem al marge d’aquesta vocació pel progrés i la materialització de millores significatives pel conjunt de la ciutadania en el context actual. En aquest sentit, és bo destacar que les despeses de capital, és a dir el conjunt d’inversions i transferències de capital territorialitzables, per a la comarca d’Osona és de pràcticament 19 milions d’euros, essent superior a les tres darreres anualitats, i distribuint-se en matèries tan sensibles com ho són Educació i Salut. Amb el projecte de pressupost 2017 posem a disposició una eina més, molt important, de cara a continuar vertebrant, des de l’eficiència i la bona gestió, l’atenció a la cohesió social i el creixement equilibrat, prioritzant la despesa social i l’atenció de qui més ho necessita i responent a una consolidació progressiva del creixement macroeconòmic, exemplificat en l’augment de les exportacions i la inversió estrangera directa. I tot això sense deixar de banda la necessària sostenibilitat de les finances i la millora dels terminis de pagament a proveïdors, respecte els quals en el darrer any el termini mitjà de pagament s’ha reduït de 67 a 28 dies, reduint així el pendent de pagament i vehiculant-ho especialment en ajuts a les famílies i en dependència.

consell_executiuPer això és important aprovar els comptes per a la propera anualitat i concretar l’augment de la despesa gràcies als majors ingressos i a la reducció dels interessos, preparant la Catalunya del futur, sabent de partida que si bé iniciem una recuperació en la inversió, i que en cap cas suposarà nous finançaments estructurats, aquesta encara està per sota del nivell desitjat.

És ben cert que es tracta d’uns pressupostos encara minsos perquè no disposem de totes les eines per garantir plenament el benestar del conjunt de la població. Enfront això, i sense defallir, desenvolupem amb rigor l’àmbit institucional al servei de la ciutadania i avancem decididament cap a la República Catalana.

Laura Vilagrà, Delegada del Govern a la Catalunya Central