El Ple de l’Ajuntament de Capellades aprova el pressupost per aquest exercici

11

Capellades ha aprovat, en sessió extraordinària, el Pressupost Municipal per a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Capellades. Aquest és el punt més destacat d’una sessió on també s’han aprovat les bases reguladores dels ajuts per a activitats extraescolars esportives i els convenis de col·laboració amb Capellades Comerç, la Xarxa i Caritas.

El primer punt de l’ordre del dia ha estat l’aprovació inicial de la plantilla municipal. Fins ara aquest punt estava inclòs dins el pressupost general, però tal i com va explicar l’alcalde, Aleix Auber, segons recomanacions d’intervenció enguany l’aprovació es fa separada. El resum de la plantilla és de 43 persones, 18 funcionaris, 5 laborals fixes, 19 laborals temporals i 1 laboral eventual. En els organismes autònoms, al Museu hi ha un total de 9 treballadors i a la Llar d’Infants Vailets hi ha un total també de 9 persones. Aquest punt, seguint el patró que després es va reproduir en el pressupost, es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (VdC-ERC) i l’abstenció de l’oposició (PdeCAT i PSC).

Seguidament es va passar a l’aprovació del pressupost, que enguany està xifrat en 5.677.613’59 euros. En la seva presentació, l’alcalde Aleix Auber, va destacar “l’esforç general de totes les regidories i d’intervenció  i secretaria per tirar-lo endavant. És un pressupost que ha tornat a patir grans reformes, igual que l’any passat, amb un gran esforç per desgranar partides i estructura’l de manera menys opaca i més entenedora. Cal recordar que l’agost passat hi hagué la baixa de l’anterior interventor i fins aquest gener no ha començat la Marisa Sala a ocupar la plaça d’interventora. També hi hagut un canvi de regidor, de Sergi Pérez a Jaume Solé. Tot això ens ha portat a presentar el pressupost més tard del que volíem. Avançar-ne l’aprovació és un dels objectius que ens hem proposat de la cara al proper any, per tal de continuar millorant.

Aquest pressupost defineix molt bé la separació d’àrees, cosa que ha canviat l’estructura del pressupost.

Finalment també vull destacar que seguint la línia participativa de treball que té aquest equip de govern, hem fet extensiu a la resta de partits polítics l’oportunitat de fer aportacions. Algunes s’han pogut incorporar i d’altres no, per diferents motius. Per endavant l’agraïment a totes les formacions per l’esforç que han fet. Volem que aquest acabi sent l’ADN d’aquest Ajuntament.

Hem d’entendre el pressupost d’una manera positiva, de consens i per això demanem la seva aprovació. Com a aspectes generals, m’agradaria destacar l’increment dels capítols 1 i 2. Es compleixen els objectius de la llei amb una estabilitat pressupostària amb una capacitat de finançament de 479.402’85 euros, el deute viu es situa altre cop a la baixa amb una previsió del 44’36%. Són unes dades positives i optimistes. L’equilibri pressupostari és correcte. L’estalvi corrent es situa en 244.447 euros i es compleixen els requisits de la llei. Hi ha un increment del pressupost del 3’9%”.

Seguidament va intervenir el regidor d’Hisenda, Jaume Solé, per detallar algunes de les actuacions previstes en aquest pressupost. “Cal remarcar que el nostre nivell d’endeutament és del 44’36%. Així tenim marge per a dur a terme el projecte que voldrem assumir l’any vinent. Com explicava l’Aleix, hi hagut un traspàs d’algunes partides. Per exemple, abans es considerava com a inversió la via públic i ara ho entenem com a manteniment.

Entrant directament en el repàs de les inversions podem constatar com a vies públiques i accessibilitat, on seguim una política de treball constant per posar al dia els nostres carrers, amb un pla de millora de l’accessibilitat que tothom ja comença a veure amb 28 punts on s’està actuant per millorar la seguretat. S’està redactant un projecte de remodelació del casc antic; estudi d’instal·lació de pilones i de bams.

En política cultural fem un gran esforç per al manteniment de les infraestructures, ja que tenim uns equipaments municipals antics que necessiten força recursos per a fer-hi un bon manteniment. El pressupost també contempla que s’instal·li elements turístics de senyalització per als visitants. Hi ha un esforç col·laboratiu per la restauració dels gegants centenaris de Capellades. Les reformes a Casa Bas, al Teatre La Lliga i l’impuls per a l’Abric Romaní són algunes de les inversions més destacades.

Les instal·lacions esportives també contemplen partides per al seu manteniment i millora, ja que són moltes les persones que practiquen esport a Capellades, així com la Piscina Blava que s’inicia la primera fases de reforma. També es vol crear espais de joc a la via pública, amb la instal·lació de taules de ping pong als espais públic. En salut pública es preveu comprar més desfibril·ladors i habilitar un espai per a gossos darrera el Parc de Bombers de Capellades. La seguretat viària inclou nous passos elevats i els dispositius per a la lectura de l’aigua als dipòsits i al pou. En comunicació es preveu invertir en informàtica, nous servidors i en programari.

Cal  destacar com paulatinament s’anirà canviant les eines de la Brigada Municipal, invertint en maquinària nova i més eficient. Es seguirà apostant per la instal·lació de llums de baix consum a l’escola i als patis. Aquests any s’ha activat el pis d’emergència social i ara es seguirà amb un petit pla d’inversió perquè estava molt vellet i s’ha d’adequar per a la seva funció.

Encara hi ha molts més punts a destacar, els regidors heu pogut tenir la documentació 20 dies abans per poder-la mirar i malgrat no hem pogut acabar el pressupost dins l’any, aquest és el proper objectiu”.

A l’hora de valorar el pressupost des de l’oposició el portaveu del PdeCAT, Marcel·lí Martorell, va voler felicitar l’equip tècnic per la millora en la qualitat del pressupost però va renyar l’equip de govern per la tardança en la seva presentació. “Pel que fa als temes de personal creiem que d’una banda s’ha fet bona feina, recuperant els triennis per part dels treballadors laborals que durant uns anys els han perdut. En canvi, creiem que no s’ha aprofitat les oportunitats que han anat sorgint a l’hora de regularitzar la plantilla”.

Per la seva banda el número ú socialista, Aaron Alcázar, va manifestar com “el calendari d’aprovació és millorable tot i que entenem els arguments que s’han exposat respecte al seu retard. Agraïm però l’oportunitat que se’ns ha ofert per col·laborar i les propostes nostres que s’han acceptat, tot i que lamentem les que s’ha desestimat i nosaltres consideràvem importants per als veïns”.