5.4 C
Igualada
Dijous, gener 21, 2021

Permís laboral per exercir el dret a vot: eleccions al Parlament de Catalunya

El RD 946/2017, de 28 d’octubre (BOE 28-10-2017), convoca eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 21 de desembre de 2017.

Els/les treballadors/res, als que coincideixi la seva jornada laboral, totalment o en part, amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals, tenen permís per exercir el dret a vot? i per quant temps?

El RD 953/2017 de 31 d’octubre (BOE 3-11-2017 i DOGC 6-11-2017), en el seu article 24, disposa que el dia de les eleccions les empreses han de concedir als/les treballadors/res que tinguin la condició d’electors (dret a votar) als que coincideixi l’horari d’obertura del seu col·legi electoral (de les 09:00 h. fins les 20:00 h.) amb la jornada laboral, un permís de fins (màxim) 4 hores dins de la jornada laboral, retribuït i no compensable, no recuperable.

L’Ordre del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ESS/1169/2017, de 28 de novembre, publicada al BOE d’1 de desembre de 2017, i amb idèntic contingut, en la mateixa data publicada al DOGC, l’Ordre TSF/253/2017, de 28 de novembre, s’estableixen les instruccions per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 21 de desembre de 2017:

Permís quan el dia de les eleccions coincideixi amb la jornada laboral:
Les persones treballadores amb jornada laboral que coincideixi fins 2 hores amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals, no tenen dret al permís.

– Si la coincidència és de més de dues hores i menys de quatre, es té dret a un permís de 2 hores.

– Si la coincidència és de 4 o més hores, el permís a concedir és de 4 hores.

– En els supòsits de contractes a temps parcial o que el dia de les eleccions es faci una jornada inferior a la habitual a temps complert, legal o convinguda, la durada del permís es redueix proporcionalment a la jornada de treball.

– Si la jornada laboral no coincideix, ni totalment ni parcial, amb la del col·legi electoral, no es té dret a cap permís.

El dret al permís comporta que el temps utilitzat per votar ha de ser retribuït amb igual salari que si hagués treballat. Cas que part del salari estigués constituït per una prima o incentiu, la part d’aquesta corresponent al temps destinat a votar, es calcularà d’acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores per aquest concepte en les sis mesos treballats immediatament anteriors.

La determinació del moment d’utilització de les hores de permís, és a dir, l’horari de permís, li correspon fixar a l’empresa, és potestat de l’empresa.

L’empresa té dret a exigir al/la treballador/a que li exhibeixi un justificant acreditatiu d’haver acudit a votar, cas contrari, de no disposar del justificant, l’empresa no està obligada a satisfer el salari del temps utilitzat per votar i, fins hi tot, podrà considerar-se absència a la feina no justificada al les corresponents conseqüències legals. El/la treballador/a té dret a demanar a la taula electoral l’expedició del justificant acreditatiu d’haver votat.

Permís per qui sigui membre de mesa electoral o interventor/a el dia de les eleccions:
– Les persones treballadores que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d’interventor o interventora i que el dia de la votació sigui coincident amb la seva jornada de treball, tenen dret al permís durant la jornada completa del dia de la votació (21.12.2017) i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior (22.12.2017).

Els/les treballadors/treballadores que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d’interventor i que sí que gaudeixin de descans en el treball el dia de la votació, tenen dret a un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior (22.12.2017).
Hauran d’acreditar a l’empresa la seva condició d’interventor/a.

Permís per qui sigui apoderat/da el dia de les eleccions:
Els/les treballadors/res que acreditin la seva condició d’apoderats i que no gaudeixin de descans el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït durant aquest dia durant tota la jornada laboral.
Hauran d’acreditar a l’empresa la seva condició apoderat/da.
No es contempla en aquest cas cap permís per al dia següent a la jornada electoral.

Els/les treballadors/treballadores que siguin membres de mesa electoral, interventor/a o apoderat/da el dia de les eleccions que hagessin de treballar en torn de nit el dia immediatament anterior al de les eleccions té dret a demanar a l’empresa, i aquesta esdevé obligada, caviar el torn per tal pugui descansar el dia anterior al de les eleccions.

Permís per formular la sol·licitud per de certificació per exercir el vot per correu:

L’empresa ha de concedir un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral, a les persones treballadores que realitzin les funcions laborals lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 21 de desembre de 2017, amb la finalitat que puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.

Aquest permís sols es podrà gaudir fins al dia 11 de desembre de 2017.

En aquest cas és aplicable el que s’ha dit més a munt relatiu a la durada del permís, horari de permís, retribució del permís, necessitat de justificant i possibilitat de canvi de torn, si bé s’entenen substituïdes totes les referències fetes a meses electorals per les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral.

Personal al servei de l’Administració:

El personal que presta serveis a l’Administració de la Generalitat, en les administracions locals de Catalunya i en el seus organismes autònoms, o en l’Administració General de l’Estat, en règim administratiu, estatutari o laboral, tenen dret als mateixos permisos retribuïts i en les mateixes circumstàncies idèntiques a les exposades.

Santiago Portillo i Castellet, advocat

Compartir

Més notícies

Últimes notícies

El Carnestoltes, sense rua i amb un concurs de disfresses per Instagram

Malgrat les restriccions existents per lluitar contra la pandèmia de Covid-19, que repercuteixen també en l’àmbit de la cultura, i especialment en la cultura...

El Govern prorroga dues setmanes més totes les restriccions vigents

El Procicat ha decidit prorrogar dues setmanes més les restriccions vigents en aquest moment, segons ha avançat Catalunya Ràdio i ha pogut confirmar l'ACN....

ERC reclama a Marc Castells “que multi els bancs que tenen pisos buits”

Esquerra Republicana torna a reclamar al govern municipal que persegueixi i multi els bancs que tenen pisos buits, tal i com preveu la llei....

L’Igualada Rigat acaba la primera volta en llocs de promoció de descens

L’Igualada Rigat segueix sense poder allunyar els seus fantasmes, en paraules de Marc Palau, i aquest dimarts va deixar escapar una bona oportunitat de...

Avancen els tràmits per la connexió de Calaf a la Llosa del Cavall

El projecte per connectar la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Calaf amb la Llosa del Cavall avança dins dels terminis administratius establerts, d'acord...
Compartir