10.8 C
Igualada
Divendres, 8 desembre 2023

Un article de

Òdena obre el període de sol·licituds de bonificacions per a la taxa d’escombraries
Ò

Publicitat

L’Ajuntament d’Òdena ha obert el període per presentar sol·licituds de bonificacions per a la taxa d’escombraries. Per tenir dret a una reducció del 35% de l’import d’aquesta taxa caldrà que l’interessat la sol·liciti abans del dia 28 de febrer d’aquest any i complir una sèrie de condicions: no ser propietaris d’altres béns immobles al municipi d’Òdena, a banda de l’habitatge sobre el qual es demana la reducció, i el pàrquing vinculat si n’hi ha; i els ingressos per càpita de tothom que visqui a l’habitatge no poden superar el salari mínim interprofessional.

Amb la sol·licitud d’aquesta bonificació cal presentar un volant de convivència de l’habitatge objecte de la sol·licitud; un certificat del cadastre de tots els membres de la unitat familiar, que faciliten els serveis municipals; i la declaració de la renda de l’exercici fiscal immediatament anterior al del que se sol·licita la reducció, de tots els membres de la unitat familiar obligats a presentar-la.

En el cas que l’interessat o algun dels membres majors d’edat de la unitat familiar no estigui obligat a presentar la declaració sobre l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, caldrà que aquest acrediti els seus ingressos aportant: l’informe de vida laboral; el certificat d’ingressos i de retencions a compte de l’IRPF corresponents a l’any de l’exercici fiscal immediatament anterior al de la sol·licitud, emesos per les empreses en el períodes en que s’hagi treballat. Els treballadors autònoms hauran de presentar el certificat de bases a la Seguretat Social; els pensionistes, el certificat de la pensió percebudes l’any de l’exercici fiscal immediatament anterior al del que es sol·licita la reducció; i les persones a l’atur, el certificat de l’INEM, amb indicació del període d’atur i, si escau, dels imports percebuts.

En tots els casos anteriors, també caldrà aportar la declaració responsable dels ingressos totals percebuts durant l’any de l’exercici fiscal immediatament anterior al del que es sol·licita la reducció. I en cas que algun membres de la unitat familiar no tingui declaració pròpia i no consti en cap declaració de la renda dels altres membres de la unitat familiar, cal aportar el certificat de vida laboral.

Compartir
Publicitat
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies