Novena convocatòria d’ajuts per a universitaris i estudiants de cicles formatius a Montbui

22

Entre els dies 24 d’abril i 22 de maig (ambdós inclosos) estarà obert a l’Ajuntament de Montbui el termini de lliurament de sol·licituds de la novena Convocatòria d’Ajuts Municipals per a Estudiants Universitaris i per a Alumnes de Cicles Formatius de Grau Mig i Superior.

Els destinataris d’aquests ajuts són els estudiants menors de 26 anys que cursin estudis universitaris fora del terme municipal, i també aquells estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior o de Grau Mig que cursin els seus estudis en centres públics o concertats situats a una distància superior a 30 quilòmetres fora del terme municipal de Montbui. Tammateix també es poden acollir a aquesta convocatòria els estudiants universitaris o bé els de cicles formatius de grau superior o mig, majors de 26 anys, que acreditin situació d’atur.

L’Ajuntament ha reservat una partida de 30.000 euros adreçats als estudiants universitaris i de cicles del municipi que compleixin els requisits de la convocatòria.

Com ja ve sent habitual, aquells alumnes del municipi amb possibilitats de prendre part en aquesta convocatòria han rebut una carta de l’Ajuntament, on se’ls informa dels terminis i requisits per prendre-hi part en aquesta convocatòria.

Tammateix l’Ajuntament ha editat un fulletó que es repartirà pels domicilis de Montbui durant la setmana que ve i on s’expliquen les bases que regeixen aquesta convocatòria.

La documentació que cal aportar amb la sol·licitud inclou la presentació d’una fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant. També un justificant de la matrícula, un justificant que acrediti el pagament efectiu de la matrícula, un certificat d’empadronament a Montbui, fotocòpia del llibre de família en el cas d’al·legar ser família nombrosa –i el carnet corresponent- i també un certificat expedit per l’administració competent del grau de discapacitat de l’alumne, en el cas que s’al·legui.

Les sol·licituds es podran presentar a l’Ajuntament de Montbui (Carretera de Valls, 57), de dilluns a divendres entre les 8 i les 14.30 hores i de dilluns a dijous de 17 a 20 hores. Podreu trobar més informació a la web municipal www.montbui.cat