La Diputació ha completat l’inventari de camins municipals de Castellolí
L

7 d'agost de 2022

La Diputació de Barcelona ha completat l’inventari de camins municipals de Castellolí, un treball que determina la titularitat dels diferents camins existents al terme municipal així com la seva tipologia i estat de conservació. D’acord amb el treball, s’ha estudiat la titularitat d’un total de 76 camins, 58 considerats camins rurals i 18 com a senders, la majoria dels quals han mostrat indicis de ser de titularitat pública, mentre que 16 camins no presenten aquests indicis de ser públics.

Per la redacció del treball s’ha realitzar una consulta massiva de fonts documentals històriques, fonamentalment georeferenciades i accessibles telemàticament, per comprovar l’existència històrica d’aquests camins. Així, pel treball s’han analitzat tant els camins inclosos en el Catàleg de camins municipals prèviament redactat com d’altres que no havien estat per considerar-se no existents o actualment en desús.

Els inventaris municipals de camins estan inclosos en la Llei municipal i de règim local i constitueixen l’instrument fonamental per a la defensa dels camins públics i la seva elaboració és una obligació legal del municipi. Segons aquesta llei, cal que s’inventariï la totalitat dels camins de titularitat pública d’un municipi, sigui quina sigui la seva tipologia com ara pistes amples, corriols, camins de bast o pistes forestals, així com el seu estat de conservació o en desús.

D’acord amb la Llei, els municipis poden adquirir béns de qualsevol forma admesa en dret, però quan es tracta de camins, cal fer una clara distinció entre el viari antic i el modern, ja que si bé pel que fa al viari modern les formes d’adquisició més freqüents seran les convencionals, ja sigui per cessió, expropiació, donació, permuta o compra, quan es tracta de camins històrics la forma habitual d’adquisició del bé és la prescripció immemorial.

D’aquí la importància del treball ja que contrasta la traça actual dels camins amb les diferents fonts cartogràfiques i ortofotogràfiques històriques amb consulta massiva via Web Map Services del Mapa topogràfic nacional d’España, ortofotos històriques dels vols dels anys 1945-46 i 1956-57, així com del cadastre, a fi de poder evidenciar la seva existència històrica i la seva funcionalitat pública.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Llegeixes els llibres que et regalen per Sant Jordi?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta