Jose Antonio Madrid García, nou Jutge de Pau a La Torre de Claramunt

41

El passat dijous 24 de gener, Jose Antonio Madrid García va ser nomenat nou de Jutge de Pau en substitució a Pasqual Domingo Rubió. Madrid, que fins era el jutge substitut,es posa al capdavant després d’haver estat elegit en seu ple. Per la seva banda, i també en el ple de la corporació es va aprovar, Josep Mª De Febrer i de los Ríos, com a jutge de pau substitut.

L’alcalde va voler agrair la feina del fins ara jutge de pau Pasqual Domingo qui ha estat al capdavant del jutjat durant 24 anys, treballant per tal de promoure la cohesió i el bon veïnatge a La Torre de Claramunt.

Què és el jutjat de pau?

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. A Catalunya hi ha actualment 898 jutjats de pau.

Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge de pau, que és elegit per l’ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys. Per ser jutge de pau només cal ser major d’edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d’incapacitat, ni d’incompatibilitat per a l’exercici de les funcions jurisdiccionals (s’exceptuen les relatives a l’exercici d’activitats professionals o mercantils).

Per ser jutge de pau no fa falta ser llicenciat en dret. Tenen competència en l’àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte els supòsits inclosos a l’article 250.1 de la Llei d’enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d’arrendament de finques rústiques o urbanes.

En l’àmbit penal, les competències, un cop es transformen els judicis de faltes en delictes lleus a partir de l’1 de juliol de 2015, de conformitat amb la Llei 1/2015, de 30 de març, de reforma del Codi Penal, se centren, com en la jurisdicció civil, a la pràctica de l’auxili jurisdiccional mitjançant la gestió dels exhorts, manaments que reben d’altres òrgans judicials. Per llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil com a delegats de l’Encarregat del cap del partit judicial.