ERTOS: com queda la situació a partir del 27 de juny

0
528

Santiago Portillo i Castellet
Advocat

El Reial Decret Llei 18/2020, de 12 de maig, va fixar pel 30 de juny de 2020 la data de la fi dels ERTOS de FORÇA MAJOR (aquells arran de l’estat d’alarma per raó de la Covid19) i la fi de les ajudes extraordinàries en matèria de desocupació i cotització contemplades en el Reial Decret-Llei 8/2020. La realitat de la situació econòmica, en especial per a certs sectors d’activitat com restauració, hostaleria i turisme, demanava, com a mínim, una prolongació dels ERTOS de força major i de les anomenades ajudes extraordinàries, entre altres mesures. El 27.06.2020 el BOE va publicar el Reial Decret-Llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i competitivitat del sector industrial. En vigor a data 27 de juny de 2020. La situació, al meu criteri insuficient, queda de la següent manera:

1.- ERTOS de força major sol·licitats abans del 27 de juny de 2020 per raó de la Covid19 amb fonament amb l’article 22 del RDL 8/2020 :

Es mantenen com a màxim fins el 30 de setembre de 2020.

Important i “oido cocina : la norma fa un mandat (deberán…) a les empreses i entitats en situació d’aquests ertos a incorporar a les persones treballadores afectades per l’erto en situació d’atur “en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat”, el que sumant a les repetides referències a la inspecció de treball que es ve fent des de març 2020, cal filar prim per evitar ensurts.

2.- ERTOS per raons econòmiques, tècniques, organitzatives o productives derivades de la Covid19 iniciats a partir del 27 de juny de 2020:

ERTOS per raons econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (ERTOS ETOP) per raons derivades de la Covid19 i iniciats a partir del 27 de juny de 2020 i fins el 30 de setembre de 2020, els hi serà aplicable l’article 23 del RDL 8/2020 (que va establir uns canvis provisionals en el procediment, en principi per agilitzar-lo) , amb les següents novetats:

(i) es podrà iniciar l’ERTO ETOP estant encara vigent un ERTO de FORÇA MAJOR dels que van tenir causa en la Covid19 que sigui anterior a 27.06.2020.

(ii) si l’ERTO ETOP a que ens referim aquí s’inicia desprès de finalitzar l’ERTO de força major, la data d’efectes de l’ERTO ETOP tindrà efectes retroactius a la data en que va finalitzar l’ERTO de força major.

Exemple: les raons que van fonamentar l’erto de força major han decaigut , però continuem no tenint suficient demanda (raons productives), per raó de la situació de la Covid19, per incorporar a tota la plantilla. Podrem iniciar el procediment d’un ERTO ETOP amb efectes a partir de la finalització de l’erto de força major.

El supòsit aquí contemplat serà d’utilitat a aquelles empreses i entitats que, per raó del sector d’activitat o les causa concretes que van fonamentar la causa major, no puguin mantenir-se jurídicament en situació d’erto de força major.

També per aquelles empreses i entitats que els hi cal per raons ETOP Covid19 iniciar un ERTO abans del 30.09.2020 i gaudir del procediment establert en l’article 23 del RDL 8/2020. De fet el que permet la nova norma es mantenir la vigència de l’article 23 del RDL 8/2020 fins el 30.09.2020.

3.- Respecte els ERTOS de força major o ERTOS ETOP esmentats: prohibició expressa de realització d’hores extraordinàries, establir noves externalitzacions de l’activitat i concertar noves contractacions, tant directes com indirectes:

La norma expressament prohibeix , en situació d’ERTO dels esmentats en els punt 1 i 2 precedents:

(i) la realització d’hores extraordinàries,

(ii) establir noves externalitzacions de l’activitat. Observar que la norma ens diu “noves”, per tant, hem de mantenir la validesa de les possibles existents.

(iii) concertar noves contractacions, tant directes com indirectes, el que significa la prohibició de serveis de treballador d’ETT, ara bé, també aquí la norma ens diu “noves”, el que significa la validesa de les possibles existents.

De totes formes, al meu criteri no és una novetat en Dret, atès s’exceptua de la prohibició els supòsits en què les persones regulades i que presten serveis en el centre de treball afectat per les noves contractacions, directes o indirectes, o externalitzacions, no puguin, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles, prèvia informació sobre aquest tema per part de l’empresa a la representació legal de les persones treballadores.

4.- Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació:

Per a les persones treballadores afectades per ERTOS vinculats a la Covid19 (tant força major com ETOP) es mantenen, entre altres mesures, fins el 30 de setembre de 2020, (a) la prestació contributiva d’atur encara que no tinguin la cotització mínima per accedir a la prestació d’atur i (b) el no còmput del temps durant el que es percebi la prestació contributiva d’atur a efectes de no considerar aquest període com a atur consumit.

Es manté també, fins a 31 de desembre de 2020, la particularitat d’atur per a treballadors fixos discontinus contemplada en l’article 25.6 del RDL 8/2020.

5.- Mesures extraordinàries en matèria d’exoneració de cotització vinculades tant a ERTOS de força major com ERTOS ETOP:

5.1.- ERTOS de força major art. 22 RDL 8/2020 (aquells amb causa a la Covid19) sol·licitats abans dels 27 de juny de 2020:

a) Respecte a les persones treballadores que reiniciïn l’activitat, és dir, rescatades de la situació d’atur, sigui total o parcialment, a partir de l’1 de juliol de 2020 o aquelles que la van reiniciar abans de l’1 de juliol de 2020:

Durant els mesos de JULIOL, AGOST i SETEMBRE 2020:

1) Empreses o entitats amb menys de 50 persones treballadores, o assimilades, a data 29.02.2020:

Exoneració de cotització del 60% (es cotitza el 40%).

2) Empreses o entitats amb 50 o més persones treballadores, o assimilades, a data 29.02.2020:

Exoneració de cotització del 40% (es cotitza el 60%).

b) Respecte a les persones treballadores que continuïn amb l’activitat suspesa (cal entendre també els supòsits de reducció de jornada, no sols de suspensió, atès la terminologia de la norma és deficient i confosa), és dir, rescatades de la situació d’atur, sigui total o parcialment, a partir de l’1 de juliol de 2020:

Durant els mesos de JULIOL, AGOST i SETEMBRE 2020:

1) Empreses o entitats amb menys de 50 persones treballadores, o assimilades, a data 29.02.2020:

Exoneració de cotització del 35% (es cotitza el 65%).

2) Empreses o entitats amb 50 o més persones treballadores, o assimilades, a data 29.02.2020:

Exoneració de cotització del 25% (es cotitza el 75%).

QUADRE RESUM

Menys 50 treballadors/es

Igual o més 50 treballadors/es

Rescatats

60%

40%

Es menten en atur

35%

25%

La mesura extraordinària d’exoneració de cotització finalitza el 30 de setembre de 2020.

5.2.- ERTOS ETOP art. 23 RDL 8/2020 (aquells amb causa la Covid19) sol·licitats abans dels 27 de juny de 2020 o iniciats a partir del 27 de juny de 2020 per raó de finalització d’un ERTO de força major i amb efectes retroactius a la data de la finalització d’aquest:

A partir de l’1 de juliol de 2020 les mateixes exoneracions de cotització que el supòsit 5.1 l’anterior:

a) Respecte a les persones treballadores que reiniciïn l’activitat, és dir, reincorporades, rescatades de la situació d’atur, sigui total o parcialment, a partir de l’1 de juliol de 2020:

Durant els mesos de JULIOL, AGOST i SETEMBRE 2020:

1) Empreses o entitats amb menys de 50 persones treballadores, o assimilades, a data 29.02.2020:

Exoneració de cotització del 60% (es cotitza el 40%).

2) Empreses o entitats amb 50 o més persones treballadores, o assimilades, a data 29.02.2020:

Exoneració de cotització del 40% (es cotitza el 60%).

b) Respecte a les persones treballadores que continuïn amb l’activitat suspesa (cal entendre també els supòsits de reducció de jornada, no sols de suspensió, atès la terminologia de la norma es deficient i confosa), és dir, no reincorporades, no rescatades de la situació d’atur, sigui total o parcialment, a partir de l’1 de juliol de 2020:

Durant els mesos de JULIOL, AGOST i SETEMBRE 2020:

1) Empreses o entitats amb menys de 50 persones treballadores, o assimilades, a data 29.02.2020:

Exoneració de cotització del 35% (es cotitza el 65%).

2) Empreses o entitats amb 50 o més persones treballadores, o assimilades, a data 29.02.2020:

Exoneració de cotització del 25% (es cotitza el 75%).

QUADRE RESUM

Menys 50 treballadors/es

Igual o més 50 treballadors/es

Rescatats

60%

40%

Es mantenen en atur

35%

25%

La mesura extraordinària d’exoneració de cotització finalitza el 30 de setembre de 2020.

5.3.- Empreses i entitats que a data 1 de juliol de 2020 no hagin incorporat cap persona treballadora mantenint-se en situació ERTO TOTAL de força major (aquells amb causa a la Covid19 a partir efectes erto 14 de març de 2020) per no ser possible l’inici de l’activitat ni parcialment:

A partir de l’1 de juliol de 2020 les mateixes exoneracions de cotització que el supòsit 5.1 l’anterior:

Durant els mesos de JULIOL, AGOST i SETEMBRE 2020:

1) Empreses o entitats amb menys de 50 persones treballadores, o assimilades, a data 29.02.2020:

MES

EXONERACIÓ

JULIOL

70%

AGOST

60%

SETEMBRE

35%

2) Empreses o entitats amb 50 o més persones treballadores, o assimilades, a data 29.02.2020:

MES

EXONERACIÓ

JULIOL

50%

AGOST

40%

SETEMBRE

25%

La mesura extraordinària d’exoneració de cotització finalitza el 30 de setembre de 2020.

Recomanació: cal que sigui ben clar que no és possible l’inici parcial de l’activitat, atès aquesta situació d’erto total estic ben convençut que serà revisada per la inspecció de treball amb preferència i deteniment.

Si reinicien activitat abans del 30 de setembre de 2020 els hi serà d’aplicació l’exoneració contemplada en el punt 5.1 anterior.

6.- Salvaguarda d’ocupació (ESTOS ETOP):

Atès, com acabem de veure, que s’ha introduït la mesura extraordinària d’exoneració de cotització per a ERTOS ETOP, s’estén també el compromís de mantenir l’ocupació (limitació d’acomiadar mab certes excepcions o condicions, durant 6 mesos a partir recuperació afectats) establert pels ERTOS de força major als ERTOS ETOP que hagin gaudit d’exoneració de cotització. En aquest cas, el termini de compromís de 6 mesos, i sempre que fora la primera vegada que l’empresa o entitat fa us de l’exoneració serà fins el 27 de desembre de 2020.

Òbviament, si l’empresa o entitat decideix no aplicar l’exoneració de cotització, no hi ha cap compromís de salvaguarda d’ocupació.

La situació dels ERTOS per la gran inseguretat i deficiències jurídiques és un camp de mines, però això ja serà tema per comentar en un altre ocasió.

Compartir