14.9 C
Igualada
Divendres, 1 desembre 2023

Un article de

Entra en vigor la bonificació del 50% de l’IBI municipal per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques
E

Publicitat

El dia 1 de gener de 2023 va entrar en vigor la modificació de l’Ordenança Fiscal número 1. Que regula l’Impost sobre béns immobles (IBI) i bonifica la instal·lació de sistemes d’aprofitament de l’energia solar per promoure la instal·lació de plaques fotovoltaiques i sistemes d’aprofitament tèrmic als habitatges del municipi del Bruc.

A partir d’ara, els habitatges que instal·lin plaques fotovoltaiques d’autoconsum per a ús individual gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost durant 5 anys amb un màxim de 300,00 € anuals. Aquesta és una proposta que va néixer en el sí del grup de treball de Transició Energètica del Bruc.

Amb aquesta bonificació s’assoleix el màxim legal de bonificació de l’IBI del 50%, al mateix temps que està a la franja de màxima duració de les bonificacions d’IBI per la instal·lació de plaques fotovoltaiques d’altres municipis, que generalment van d’un a cinc anys. En el cas de béns immobles amb ús diferent al residencial en els quals s’hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d’autoconsum per a ús individual, s’aplicarà la mateixa bonificació que pels habitatges d’ús residencial.

La instal·lació mínima de plaques fotovoltaiques ha de ser d’1,5 KWp de potència nominal. La bonificació s’haurà de demanar de manera expressa per part de la persona propietària de l’habitatge abans de finalitzar l’exercici en què es fa la instal·lació i es concedirà per als 5 exercicis següents.

Rebran la mateixa bonificació del 50% de la quota, les instal·lacions solars tèrmiques que cobreixin un mínim del 60% de l’aigua calenta sanitària diària de l’habitatge i/o el 30% de l’aigua per a ús de sistemes de calefacció, amb un màxim de 300,00 € anuals durant 5 anys.

Aquesta bonificació és incompatible amb l’aplicació d’altres bonificacions previstes en aquesta ordenança. Quan, per a un mateix any fiscal i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir de més d’una, s’aplicarà la bonificació de major quantia.

Requeriments per sol·licitar la bonificació

Per a gaudir de la bonificació a instal·lacions solars tèrmiques, la persona propietària l’haurà de sol·licitar conjuntament amb el Certificat final d’obra de la instal·lació solar tèrmica, emès per l’empresa instal·ladora o tècnic competent, a on consti la data de finalització de la instal·lació, el Certificat d’homologació dels col·lectors solars tèrmics emès per l’Administració competent, el Certificat emès per l’instal·lador, o bé la memòria tècnica, a on s’especifiqui la marca, model i contrasenya d’homologació dels col·lectors solars instal·lats i la còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

Per a les instal·lacions fotovoltaiques, caldrà presentar el Certificat final d’obra de la instal·lació fotovoltaica, emès per l’empresa instal·ladora o tècnic competent, a on consti la data de finalització de la instal·lació i la potència instal·lada, el document d’inscripció de la instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC), la còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral i qualsevol altra documentació necessària per acreditar el compliment dels requisits tècnics establerts a l’Ordenança fiscal.

Compartir
Publicitat
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies