El Tribunal de Justícia de la Unió Europea estén el “complement de pensió de maternitat” de les dones també als homes

70

Santiago Portillo i Castellet
Advocat

Amb efectes 01-01-2016 es va incloure en la Llei General de la Seguretat Social l’anomenat “Complement de Pensió de Maternitat”. Consisteix en que totes aquelles DONES que tinguin dret a pensió contributiva de jubilació i viduïtat o incapacitat permanent reconegudes a partir de l’1-1-2016, que hagin TINGUT FILLS/FILLES (biològics o adoptats) amb anterioritat a la pensió, gaudiran d’un complement de la pensió a raó d’un percentatge que varia segons el nombre de fills/filles computables (a partir de dos). Així, per 2 fills/filles és un 5 %, per 3 un 10 % i per 4 o més un 15 %. S’exclou la jubilació anticipada per voluntat de la treballadora i la jubilació parcial fins que no esdevingui plena.

A aquest complement, de conformitat la norma que el regula, sols tenen dret les dones. Doncs bé, la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de data 12-12-2019 conclou que la norma, a l’excloure als homes i essent aquests també progenitors (biològics o adoptants), constitueix una discriminació directa per raó de sexe i, conseqüentment, el TJUE ens està dient que la norma és contrària a la Directiva 1979/7/CEE relativa a l’aplicació progressiva del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de Seguretat Social. A partir d’ara l’INSS s’haurà de pronunciar, que al meu criteri, no pot ser altre que reconèixer el complement també als homes, a banda que el Govern haurà d’adaptar la vigent norma nacional a la Directiva europea segons la interpretació del Tribunal de Luxemburg.

Entenc també que des d’ara els homes que compleixin els requisits poden demanar el complement de pensió, tant als que obtinguin de nou la pensió com els que ja la tenien reconeguda (recordem sempre pensions a partir de 1-1-2016). Tot és molt recent però el TJUE diu el que diu. Ho anirem seguint.