Creu Roja, una entitat plena de servei (I)

36

Cada quatre anys, la Societat Nacional de Creu Roja organitza la seva Assemblea General per aprovar el document marc on es detallen els objectius i les línies generals que marcaran els projectes i activitats de la Institució durant el proper període.

L’última Assemblea es va dur a terme al mes d’abril d’enguany i es varen acordar les següents línies de treball a desenvolupar durant els anys 2019-2023. En aquest període la Creu Roja es proposa respondre a l’evolució de les situacions de vulnerabilitat a la societat, col·locar a les persones en el centre de la seva intervenció, mobilitzar a la societat en la lluita contra la vulnerabilitat i augmentar les seves capacitats per realitzar una intervenció eficaç.

Aquestes estratègies mostren el compromís de Creu Roja en la intervenció amb les persones més vulnerables i en la defensa dels seus drets, així com amb la població en general a la que ofereix, en diferents àmbits, una xarxa de suport i prevenció, en temes com la salut, la formació i educació, l’atenció en urgències i emergències i la defensa del medi ambient, entre d’altres.

Per aquest període, la Creu Roja també s’ha proposat donar un fort impuls en la difusió dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles, mitjançant petites accions de conscienciació que s’incorporaran com eix transversal a totes les accions de l’entitat.

A nivell local, cada Assemblea de Creu Roja, rep les línies estratègiques i les aplica a la seva realitat del territori, desenvolupant els projectes més necessaris en cada cas, segons la tipologia de persones amb qui treballa i les seves necessitats.
A l’oficina de Creu Roja a l’Anoia, actualment es porten a terme els següents projectes:

– Marc d’Atenció a les Persones
EL MAP és un nou model que prioritza a les persones i les seves necessitats, col·locant a la persona en el centre de la nostra intervenció, pretén facilitar i potenciar l’autonomia de la persona atesa.
Mitjançant una valoració social, s’estableix un Pla de treball personalitzat per a cada persona, que va acompanyat de mesures que millorin les seves competències professionals i personals, a l’hora que s’activen d’altres recursos de primera necessitat per reduir la situació de vulnerabilitat i treballar per a la plena autonomia.

– Espai de Trobada Familiar
És un servei neutral, imparcial i proper, que té com a objectiu proporcionar un espai on els menors que es troben en situació de conflicte familiar, puguin dur a terme les visites establertes mitjançant una resolució judicial o per ordre administrativa. L’equip tècnic de l’Espai supervisa les visites i garanteix la protecció dels menors. Aquest servei es porta a terme en conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia.

– Acollida i Integració de persones migrants nouvingudes i sol·licitants d’Asil
Aquest programa específic té com a objectiu l’acollida i acompanyament de persones que arriben a la nostra comarca i desconeixen els recursos i serveis que existeixen. Les actuacions passen per un assessorament relacionat amb les demandes de les persones, i en els casos que es requereixi, incorporació a programes d’ocupació o treball competencial en llengua.
Per tant les accions passen per informar, orientar i assessorar sobre:
• Estrangeria: en relació amb l’empadronament, l’asil i el refugi, la regularització, l’assistència jurídica,…
• Serveis socials: serveis socials bàsics, ajudes d’urgència, accés a l’habitatge
• Serveis sanitaris: sistema sanitari, accés Ocupació: accés al mercat laboral, convalidació d’estudis, formació ocupacional,…
• Participació ciutadana: informació sobre associacions, entitats i xarxes de participació en el territori
Creu Roja, a més, és una de les entitats que gestiona a nivell estatal el programa d’acollida de persones refugiades, en primera i segona fase. Aquest programa busca l’acompanyament i integració al nostre país de persones que han hagut de fugir del seu país per circumstàncies diverses i no volgudes.

– Formació externa CRJ
Creu Roja Anoia disposa d’una delegació de l’Escola d’Educadors i Educadores de Creu Roja Joventut. Es tracta d’una escola d’educació en el lleure, reconeguda per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya des de 1987.
L’Escola és l’òrgan de Creu Roja Joventut encarregat de la formació de l’associació i de vetllar per la qualitat de la intervenció educativa.
La nostra acció formativa s’adreça al voluntariat de l’entitat, al personal tècnic i a la societat en general.
Actualment, realitzem tres cursos diferents, en l’àmbit d’infància i joventut:
• Curs de Pre monitors/es de lleure: adreçat a joves de 15 a 17 anys
• Curs de monitors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil: adreçat a majors de 18 anys
• Curs de directors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil: adreçat a majors de 18 anys.

– Mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (MAIS)
És un programa d’inserció laboral adreçat a persones perceptores i beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat dels participants. Mitjançant tutories i seguiments individuals es detecten les fortaleses i mancances de cada persona i s’estableix el Pla Individual d’Inserció. A través de sessions grupals es treballen les habilitats, coneixements i actituds que cadascú ha de millorar per accedir al mercat laboral. Gràcies a la prospecció que es realitza dins del teixit empresarial de la comarca es busquen oportunitats per facilitar la incorporació dels participants en el projecte al món laboral.

– Benestar personal i activació social
Actualment tenim en marxa el projecte “Motiva’t”, en conveni amb l’Obra Social “la Caixa”, on es treballa amb nuclis familiars en risc d’exclusió social i persones soles que no disposen de xarxa social, amb l’objectiu de millorar les seves capacitats personals i professionals, potenciar l’autonomia personal, prevenir conflictes familiars i dificultats laborals o socials diverses, i finalment, garantir la cobertura de les seves necessitats bàsiques. En aquest projecte es prioritzen les accions encaminades a treballar aspectes psicosocials, sigui amb sessions grupals, o individualment amb la persona o nucli familiar, tenint en compte les necessitats i demandes de cada cas.

– IFAMP – Itineraris sociolaborals per a famílies amb tots els seus membres en situació d’atur
Aquest projecte ha estat dissenyat per a la millora de l’ocupabilitat i augment de les possibilitats d’accés al mercat laboral de les diferents persones, en edat laboral, que integren les unitats familiars que atenem per estar en situació de desocupació i amb escassos o nuls ingressos econòmics. La metodologia d’intervenció, basada en itineraris integrats d’inserció amb els i les membres de la unitat familiar des d’un enfocament sistèmic, ens permet un abordatge integral de les diferents necessitats vehiculades per assolir un objectiu comú i acordat com és la inserció laboral.

La família és considerada com un sistema en què el desenvolupament dels processos d’inserció laboral influeix en cadascuna de les persones que la componen.
Treballar en família amb aquest objectiu, suposa aconseguir suport intensiu dels diferents subsistemes de convivència: conjugal, parental, fratern… perquè, a través d’un treball conjunt, es pugui aprofundir en el coneixement personal, descobrir i reconèixer les capacitats de cada membre de la família, pactar i buscar les aliances internes de corresponsabilitat, etc. Amb les persones treballem com l’ocupació pot ser una eina per avançar cap a la inclusió, ja que la seva situació de precarietat circumstancial i personal els afecta tant a elles com a la resta de membres de la seva família.

Treballar conjuntament genera corresponsabilitat de totes les parts i actua com a element preventiu cap als i les menors. Treballar l’ocupació de les unitats familiars amb aquesta perspectiva a Catalunya és una concepció innovadora de l’atenció de les necessitats de les persones.

A partir de l’anàlisi i valoració de l’ocupabilitat familiar, es desenvolupen accions d’orientació, motivació, formació i intermediació amb cada membre de la unitat familiar per tal d’avançar en el seu projecte professional. Paral·lelament, es realitzen les sessions familiars on es valora el suport i ajust als acords de corresponsabilitat presos conjuntament. L’equip tècnic d’ocupació dissenya conjuntament a partir dels perfils de les persones i objectius a assolir, les accions que integren els diferents programes d’ocupació, les planifiquen periòdicament i de forma transversal per tal de poder donar resposta a les necessitats que al llarg del període es van detectant. Amb la participació activa de les persones en les diferents accions es va configurant el seu itinerari i enfocant cap a l’objectiu perseguit.

– Programa de voluntariat en l’àmbit Hospitalari i Sociosanitari
Desplegament a l’Hospital d’Igualada d’un equip de persones voluntàries que realitzen diferents activitats com:
Acompanyaments, subministrament de materials lúdics (revistes, llibres, contes passatemps…) a l’Hospital de dia Mèdic i a la Unitat Materno-Infantil, i també realització de tallers a la planta de convalescència els divendres tarda.
Aquestes intervencions busquen humanitzar els ambients medicalitzats del centre, així com millorar la qualitat de vida dels pacients en les seves estades a l’hospital.

– Mesures penals alternatives
Amb aquest programa la Institució acull a persones que han de complir amb mesures socials, sobrevingudes per faltes o petits delictes, que comporten una sanció econòmica i unes hores en benefici de la Comunitat.
Ajustem la mesura al perfil de la persona que ha de donar compliment a la sentència.