Capellades repararà un dels sistemes de bombament d’aigua

48

Capellades disposa d’una xarxa de clavegueram que recull les aigües de pluja dels seus carrers i les condueix fins al medi natural mitjançant diversos col·lectors i sobreeixidors. El sobreeixidor que serveix per a conduir les aigües sobrants de l’estació de bombament 03 Divina Pastora està molt malmès i cal substituir-lo per un de nou.

Per això, i a petició de l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona ha elaborat un projecte que preveu la reposició de la canonada actual per dues de diàmetre inferior però d’un material més resistent, i també la implantació de jardineres, que es plantaran amb espècies enfiladisses per tal de recuperar l’aspecte més natural del vessant de la muntanya per on discorre el conducte.

El projecte, que ja ha estat lliurat al Consistori, contempla també la substitució del tram de canonada que transcorre sota el Camí de la Reina, així com la construcció de les arquetes i els pous de ressalt necessaris per al bon funcionament de tot el conjunt. Amb aquesta intervenció es renovarà tota la infraestructura, assegurant el bon funcionament en el futur.

El pressupost total de les actuacions previstes és de 270.943 euros, dels quals 9.000 euros els aportarà la Diputació de Barcelona.