Renda 2018: Quina és la quantitat mínima per fer la Declaració de la Renda?

1688

El 4 de abril de 2018 arrencava la campanya de la Renda 2017. Els contribuents han de complir amb el fisc i per això el primer pas és saber si es té o no l’obligació de fer la declaració de la Renda. Estan obligades a presentar declaració per l’IRPF totes les persones físiques amb residència habitual a Espanya amb l’excepció dels que hagin percebut exclusivament un o diversos dels següents tipus de rendes amb les seves corresponents limitacions. T’expliquem quins són.

Rendiments del treball

Si nostres rendiments del treball de 2017 procedeixen d’un únic pagador i no superen els 22.000 euros bruts anuals, no tenim l’obligació de presentar la declaració. Si no s’assoleixen aquests 22.000 euros però hi ha diversos pagadors, tampoc tindrem l’obligació sempre que la suma de l’ingressat pel segon i la resta de pagadors no superi la quantitat de 1.500 euros bruts anuals. Les persones que percebin pensions de jubilació, prestacions per atur, pensions compensatòries o pagaments per baixes mèdiques també s’inclouen en aquest apartat. Això si, sempre que la determinació del tipus de retenció aplicable s’hagi realitzat d’acord amb el procediment especial establert. Aquest procediment va haver de sol·licitar-ho el mateix contribuent en els mesos de gener i febrer de 2017 mitjançant la presentació del model 146. A més, cal tenir en compte que, si no es compleix amb algun dels anteriors supòsits, les limitacions canvien. Per exemple, si els ingressos per rendiments del treball procedeixen de diversos pagadors i la suma de les quantitats percebudes del segon i restants sí supera els 1.500 euros anuals, el límit per estar exempt de declarar baixa fins als 12.000 euros bruts anuals.

També es fixa la quantitat en 12.000 euros quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments (queden exemptes aquestes últimes si procedeixen dels pares per decisió judicial), quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir (com les pensions procedents de l’ estranger) i quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a un tipus fix de retenció.

Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials

Sí estarem obligats a presentar declaració per l’IRPF, si tenim ingressos procedents de rendiments del capital mobiliari i / o de guanys patrimonials i aquests superen conjuntament els 1600 euros anuals.

Rendes immobiliàries, lletres del tresor i subvencions

Haurem de fer la declaració si els ingressos procedents de rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per a adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat superen el límit conjunt de 1.000 euros bruts anuals.

En cap cas han de declarar…

En cap cas estaran obligats a declarar els que obtinguin rendiments íntegres del treball o del capital així com d’activitats econòmiques o guanys patrimonials quan en conjunt no superen els 1.000 euros bruts anuals. Tampoc els que hagin tingut, exclusivament, pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros. Això sí, els contribuents que es trobin en aquests casos i vulguin aplicar determinades deduccions o rebre una devolució hauran de confirmar l’esborrany o presentar la declaració.

Quin és el termini límit per a la Renda 2017?

Un cop coneguem si hem de realitzar la declaració, només cal prestar atenció a les dates clau de la Renda 2017. la campanya comença el 4 d’abril de 2018 ia partir del 8 de maig es pot sol·licitar cita prèvia per a una atenció presencial. La campanya s’allargarà fins al 2 de juliol, data límit.