Renda 2018: Què desgrava a la Declaració de la Renda? (I)

217

Resolem algunes preguntes sobre la declaració de la Renda.

Qualsevol pot fer la Declaració per telèfon?

Una de les consulta més comuns és si podem o no fer ús del pla ‘Le Llamamos’, una de les novetats que ha introduït en aquesta campanya l’Agència Tributària. Es tracta d’un servei mitjançant el qual l’usuari podrà concertar cita amb AEAT i que un treballador del Fisc el cridi per realitzar el tràmit per via telefònica a l’hora i dia acordats. Però des d’Hisenda assenyalen que no podrà ser utilitzat per tots els contribuents, que sí poden fer-ho són els que hagin obtingut el 2017 els següents tipus de rendes:
– Rendiments del treball fins a 65.000.
– Rendiments del capital mobiliari fins a 15.000.
– Rendiments de capital immobiliari que procedeixin d’un sol immoble o contracte.
– Guanys i pèrdues patrimonials derivats de transmissions de fons d’inversió i de drets de subscripció.
– Guanys i pèrdues patrimonials no derivats de transmissions, llevat que corresponguin a activitats econòmiques.
– Rendes procedents del règim d’atribució de rendes (per exemple, de comunitats de béns) que corresponguin a rendiments de capital mobiliari i immobiliari, amb els mateixos límits anteriors.
En tot cas, els contribuents que vulguin confirmar l’esborrany per telèfon podran fer-ho com en anys anteriors sense tenir en compte aquests límits.

Com declaro la Clàusula sòl?

Molts són els contribuents que no saben com han de declarar les clàusules Sòl. Com a resposta, l’AEAT indica que les quantitats retornades derivades d’acords celebrats amb entitats financeres, dels interessos prèviament satisfets pels contribuents com a conseqüència de les clàusules de limitació de tipus d’interès de préstecs concertats amb aquelles, no s’han d’integrar a la base imposable de l’impost. Tampoc s’integraran a la base imposable els interessos indemnitzadors relacionats amb els mateixos.

En els casos en què aquests interessos haguessin format part de la deducció per inversió en habitatge habitual o deduccions establertes per les comunitats autònomes, o haguessin tingut la consideració de despesa deduïble d’un immoble llogat és possible que hagi de regularitzar les declaracions dels últims quatre anys. L’Agència Tributaria remet al seu web “per a més informació sobre les clàusules sòl”.

Deducció per habitatge habitual

Pel que fa a la deducció per habitatge habitual, des de l’AEAT han recordat que va ser suprimida amb caràcter general a partir del 2013. Actualment només poden deduir pel règim transitori aquells que ja venien deduint des de 2012 o abans.

Pensió compensatòria i l’anualitat per aliments

Per poder consignar en la Declaració les quantitats satisfetes en concepte d’anualitat per aliments a favor d’un fill cal que la guàrdia i custòdia correspongui en exclusiva a l’excònjuge. En aquest cas, es pot consignar l’import satisfet sempre que sigui el previst en la sentència judicial. És a dir, si en la sentència o en l’acord ratificat judicialment s’inclouen les despeses de l’assegurança mèdica i les despeses d’uniforme com a part de l’anualitat per aliments que ha de satisfer es podran incloure, en cas contrari no.

Venda d’un immoble en declaracions individuals

Com declarar la venda d’un immoble on el matrimoni participa al 50% realitzant les declaracions de forma individual. Des AEAT han assenyalat que si cada cònjuge és propietari del 50% de l’habitatge, cada cònjuge haurà d’incloure el 50% del guany patrimonial en la seva declaració. Per tant, cadascun integrarà el 50% del valor de transmissió, valor d’adquisició, despeses. A més, des de l’Agència Tributària han donat una clau perquè li sigui més fàcil emplenar les dues declaracions: quan estigui capturant la venda a la declaració d’un dels cònjuges Renda web li donarà la possibilitat de copiar a l’altre cònjuge totes les dades per no haver d’omplir-lo dos cops.

Quan comença Hisenda a tornar els diners?

L’Agenda Tributària ha assenyalat que a partir del 6 d’abril ja es van efectuar les primeres devolucions.