Projecte de construcció d’una vorera a la travessera de la B-224z a Masquefa

32

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Masquefa, el projecte constructiu d’una vorera accessible per als vianants a la travessera de la B-224z, que es correspon a un tram del carrer Major, entre el carrer Bonavista i la rotonda. El projecte presentat a l’Ajuntament té com a objectiu desenvolupar diferents encaixos i càlculs necessaris per definir les actuacions per completar i millora aquest tram de la travessera.

Actualment, en aquest tram de la travessera hi ha una mancança de vorera a causa de la presència d’una finca al marge dret que limita amb la travessera mitjançant un mur de contenció, d’una alçada variable entre 2,60 i 4 metres, i d’una vorera irregular al marge esquerre, amb importants desnivells respecte a la calçada. Aquesta vorera presenta graons puntuals per adaptar-se a les cotes d’entrada dels edificis que impossibiliten la seva adaptabilitat.

L’amplada de calçada existent és variable de 5,50 i 6,50 metres, fet que impossibilita una nova vorera accessible, a la vegada que es pugui mantenir el doble sentit de circulació dels vehicles. Fruit d’aquesta situació es va realitzar un estudi d’alternatives per construir aquesta vorera, amb l’objectiu de millorar-ne la urbanització i completar un itinerari de vianants accessible.

De les diferents alternatives estudiades, es va concloure que la solució més recomanable era construir una vorera de 2,20 metres d’ample, a un nivell intermedi entre la calçada actual i la finca, que permetés mantenir una part del mur, el que permetia mantenir els dos carrils de circulació així com un menor cost respecta a l’alternativa de construcció d’un mur nou de contenció. La preservació d’una part del mur de pedra existent pren també en consideració, el valor urbanístic i la singularitat de la vorera segregada que s’eleva respecte al carril de circulació.

L’actuació a realitzar, a càrrec de la Diputació de Barcelona, té un pressupost de licitació de 278.626 euros i un termini d’obres de quatre mesos. El projecte contempla la demolició d’una part del mur existent i la construcció d’un de nou, reculat respecte l’actual, d’una alçada vista màxima de 3,54 metres, i la contenció de les terres de la finca adjacent al marge dret de la travessera, amb una plataforma de 2,20 metres d’amplada. El projecte inclou també la millora de la il·luminació existent, la construcció d’una barana de protecció al llarg de l’itinerari i la millora de la senyalització horitzontal i vertical existent.