La innovació al servei dels processos industrials agroalimentaris

49

Diàriament apareixen notícies parlant de que hem de treballar en les millores centrades en l’aprofitament dels recursos, tant a nivell de societat com del teixit industrial. En aquest sentit, m’agradaria parlar dels subproductes de processos industrials ja que les empreses són cada cop més conscients de que han d’innovar en els seus processos. Aquesta innovació els ha de permetre millorar la seva rendibilitat i fomentar la recuperació de substàncies d’alt valor afegit presents tant en les aigües de procés com en residus que fins ara no s’aprofitaven.

La col·laboració entre els Centres Tecnològics i les empreses és clau a l’hora de fomentar l’accés a les noves tecnologies, aportant aquell component d’innovació necessària per a fer les empreses més competitives.

Per centrar-ho en alguns casos reals, recentment una enginyeria especialitzada en aigües i medi ambient, LEF Ingenieros dins d’un projecte d’innovació (REFISHEIN), emmarcat en un programa bilateral Catalunya – Xile, en col·laboració amb una empresa xilena (AZ Ingeniería), ha desenvolupat un procés per a la millora en la recuperació de proteïnes de les “aigües de cua”, aplicable a la indústria de producció de la farines de peix destinades en gran part a piscifactories. La idea va néixer a partir de la detecció d’una necessitat en la indústria transformadora de peix, ja que durant el procés es genera una corrent residual amb un alt contingut proteic de gran interès nutricional i econòmic.

En aquest cas, es va estudiar una combinació de noves tecnologies per a la purificació del contingut proteic d’aquestes aigües. L’objectiu estava orientat a minimitzar totes aquelles substancies no desitjades (sals, amines biogèniques) que impactaven directament a la qualitat i el gust de la farina de peix. Els resultats obtinguts permeten recuperar fins un 90% de les proteïnes i l’eliminació de fins un 85% del contingut en amines biogèniques.
Un altre cas rellevant és el de l’empresa Futureco Bioscience que, en el marc d’un projecte d’innovació, ha estat treballant en el disseny de noves tecnologies enzimàtiques per a l’extracció de biomolècules amb activitat bioestimulant (promotora del creixement i que combat l’estrès hídric). Així mateix, s’han desenvolupat biomolècules amb capacitats bionematicides (activitat de control dels nematodes paràsits de les plantes), sempre a partir de la valorització de subproductes procedents de la industria agroalimentària.

El projecte, que és de vital importància pel sector agrícola, ja està dissenyant les bases per generar futurs productes bioestimulants i fitosanitaris a partir de subproductes que tenien poc valor afegit, contribuint a establir les bases d’una economia circular. A més a més, implica processos innovadors destinats a generar alternatives als productes per agricultura de síntesis química, afavorint la sostenibilitat dels cultius.

Joan Roig, Responsable Cooperació Industrial LEITAT Anoia