Direcció per valors?

235

Enfront de la direcció per objectius, sorgeix ara aquest nou model, la direcció per valors , en les empreses del segle XXI. El focus principal deixa de ser la consecució d’objectius, per passar al predomini dels valors relacionats amb la conducta i el comportament de persones. Aquests, en estar alineats amb els propis valors dels empleats, aconsegueixen millorar en productivitat, eficiència i un rendiment més positiu.

direccio-valors-opinio-eva-panicello-veuanoia
Els  diferents valors, com la passió pel client, la innovació o el compromís,  han de guiar les actuacions dels empleats, per tal de complir la missió i els objectius estratègics de l’empresa.

 
Podríem preguntar-nos si estem davant la fi de la direcció per objectius, però jo diria que més aviat  estem davant la humanització de la direcció de valors, sense perdre de vista que l’empresa té la necessitat d’obtenir resultats, integrar que qui els obté són les persones i per tant, s’ha d’integrar l’aspecte humà a través dels valors.

 
La finalitat de la direcció és la de simplificar , orientar i comprometre.

 
Simplificar l’adaptació dels canvis a tots els nivells de l’empresa; orientar perquè  canalitza la visió estratègica de cap on ha d’anar l’empresa en el futur  i compromet perquè integra la direcció estratègica amb la política de persones.

 
L’avantatge de la direcció per valors és la d’humanitzar la gestió empresarial, integrar valors comporta un vincle emocional entre empleat i organització difícilment compensable d’una altra manera.

 

La dificultat principal, però és la necessitat de desaprendre per aprendre  un nou sistema de direcció, encara que sigui més adient a la pròpia naturalesa humana.

Eva Panicello, Economista- Sòcia-fundadora de Saf Gestió Empresarial  Membre de la Junta Directiva de la UEA. Acreditada com a consellera i directiva per la ODEE.