El Consell de l’Anoia augmenta prop d’un 9% la despesa en serveis socials

49

 

El ple del Consell Comarcal de l’Anoia va aprovar un pressupost per aquest 2018 de 11.969.691,13 euros, un 10,43 % més que l’aprovat per al 2017 tot i que l’augment real és del 5,31%, si es té en compte que al mes de març es va modificar el pressupost inicial amb una nova aportació.

Del total del pressupost, concretament es destinaran 13.100€ a deute públic, 2.770.791€ a serveis públics bàsics (majoritàriament a la recollida de residus), 4.482.904€ a actuacions de protecció i promoció social (serveis socials), 3.454.148€ a producció de béns públics de caràcter preferent (educació, cultura i joventut); 223.111€ seran per a les actuacions de caràcter econòmic (comerç i turisme) i 1.015.595€ a actuacions de caràcter general que té l’administració per al funcionament de la casa.

Les partides que més augmenten són les destinades a serveis socials que puja un 8,74%, sobretot per a emprendre accions de lluita contra la pobresa i impulsar programes per a cohesió social i de promoció de la igualtat, i la partida que més baixa és la del deute públic que ho fa un 20,61%.

També s’ha millorat l’estructura de finançament de determinats serveis, que fins ara presentaven un dèficit en la seva gestió per assegurar la seva continuïtat i millorar el servei que es presta, com ara l’Escola de Dansa. A banda que s’hagin revisat algunes tarifes que fan augmentar la previsió d’ingressos en un 17,31 % per les taxes i preus públics. També els ingressos patrimonials augmenten en les seves previsions en un 30.54% (13.500€).

Els resultats del projecte Campus Motor per aquest 2017 que ara acaba, millora el resultat pressupostari del Consell, a banda dels beneficis socio-econòmics i de diversificació econòmica que suposen i que són els veritables  objectius del projecte.

D’altra banda, s’ha ordenat la despesa de personal a través de la redacció d’una nova relació de llocs de treball, més adequada a les necessitats del Consell. En termes homogenis, sense tenir en compte els plans d’ocupació, la despesa de personal augmenta un 1.03%. Tot incorporant una previsible pujada dels salaris del sector públic del 2.00% per al 2018.