Argençola ja té a les seves mans el “Catàleg de camins municipals”

14

La Diputació de Barcelona ha realitzat el Catàleg de camins municipals d’Argençola, un treball que documenta els camins veïnals del municipi. L’estudi ha estat lliurat pel diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, a l’alcalde, Antoni Lloret.

El catàleg de camins municipals és un document que analitza els trets fonamentals del conjunt de vies municipals existents en el terme municipal. En el cas d’Argençola, en total s’han inventariat 50 camins que sumen un total de 117,034 km, escollits d’acord amb les indicacions dels tècnics encarregats de la redacció i de representants de l’ajuntament. Alguns dels camins es perden entre camps o no se n’ha localitzat la traça, pel que aquests s’han inventariat fins a on ha estat possible reconèixer-los com a camí.

De cada un dels vials s’ha confeccionat una fitxa resum amb les dades identificatives, com són el codi, nom, extrems i topònim i situació, així com les dades generals  com el seu estat, la longitud, amplada i tipologia. El treball també inclou una la descripció de cada camí amb fotografies i el seu perfil longitudinal, així com un inventari d’elements com són amplades i tipus de ferm.